• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9923/VPCP-CN năm 2017 về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9923/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9923/VPCP-CN
V/v tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 52/BC-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2017); ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 10712/BTC-HCSN ngày 14 tháng 8 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 1821/BXD-VLXD ngày 09 tháng 8 năm 2017), Công Thương (Công văn số 6859/BCT-CNNg ngày 01 tháng 8 năm 2017) về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường lập dự toán ngân sách hàng năm của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ, dự án cụ thể về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6667/VPCP-CN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu bổ sung kinh phí hàng năm cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản từ nguồn thu hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2035 và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số; 7762/VPCP-KTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

4. Bộ Công Thương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác mỏ lộ thiên, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật đối với khai thác mỏ lộ thiên có quy mô nhỏ đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu, Quy hoạch khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và vôi công nghiệp khi phát hiện khoáng sản đảm bảo yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm đá ốp lát, nguyên liệu sản xuất xi măng và vôi công nghiệp trong quá trình quản lý hoạt động cấp phép khai thác đối với các mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, QP, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, KGVX;
- Lưu: VT, CN(2). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9923/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9923/VPCP-CN

421

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361791