• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 9932/BKHĐT-KTNN năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 9932/BKHĐT-KTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9932/BKHĐT-KTNN
V/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng công trình đối với các công trình nhỏ, kỹ thuật đơn giản thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên.

Thực hiện Luật Đầu tư công, Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội về đề xuất 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững). Để có cơ sở đề xuất cơ chế đầu tư phù hợp cho các Chương trình MTQG giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 và các văn bản hướng dẫn (Đề cương báo cáo kèm theo).

Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(file báo cáo xin gửi về địa chỉ email: luungocluong@mpi.gov.vn)

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: TH; ĐP; LĐVX; TCTT; GSTĐ; KCHT (để có ý kiến);
- Lưu: VT, KTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ ĐẶC THÙ (QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-TTG NGÀY 21/3/2013) TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Phụ lục kèm theo công văn số 9932/BKHĐT-KTNN ngày 10/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ

1. Quá trình triển khai thực hiện

- Chỉ đạo triển khai và ban hành các hướng dẫn bổ sung

- Hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn đối với các cơ quan chuyên môn cấp dưới và cộng đồng triển khai dự án.

2. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế

- Quy trình, thủ tục theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ; Thông tư 03/2013/TT-BKHĐT ;

- Năng lực cán bộ và cộng đồng được tham gia thực hiện dự án;

- Huy động nguồn lực;

- Vướng mắc với các quy định khác;

- Thủ tục thanh quyết toán;

- Phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án khác...

3. Những kết quả cụ thể

- Số công trình được áp dụng cơ chế (phân theo nguồn vốn); quy mô, năng lực tăng thêm; Loại công trình phù hợp với cơ chế

- Tỷ lệ số công trình; tỷ lệ số vốn áp dụng cơ chế

- Ước lượng số vốn huy động, tiết kiệm được khi áp dụng cơ chế

- Ước lượng tỷ lệ nguồn vốn NSNN của dự án áp dụng cơ chế so với TMĐT của Dự án không áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số loại công trình cơ bản tại nông thôn...

4. Nhận xét chung kết quả thực hiện

- Hiệu quả chính sách; Ý kiến của người dân, người quản lý

- Bất cập chung

II. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN CƠ CHẾ KHI THỰC HIỆN CÁC LUẬT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI

- Vướng mắc trong thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công

- Vướng mắc trong thực hiện quy trình, thủ tục quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu....

III. ĐỀ XUẤT

- Quy mô dự án; Phân cấp quản lý

- Phạm vi, đối tượng áp dụng (trong nông thôn mới hay trong cả Chương trình MTQG và các chương trình dự án khác);

- Quy trình, thủ tục, thanh quyết toán

 

PHỤ LỤC

Tỉnh/thành phố ...

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ ĐẶC THÙ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-TTg NGÀY 12/3/2013

Loại công trình

Khối lượng

TMĐT
(tỷ đồng)

Trong đó

Ghi chú

Đơn vị

Khối lượng

NSTW

NSĐP

Huy động

Các công trình không áp dụng cơ chế thông thường

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả các dự án

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

Đường trục xã, liên xã

 

 

 

 

 

 

 

Đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm

 

 

 

 

 

 

 

Đường nội đồng

 

 

 

 

 

 

 

Cầu dân sinh

 

 

 

 

 

 

 

Xây /cải tạo kênh mương

 

 

 

 

 

 

 

Trường/phòng học mầm non

 

 

 

 

 

 

 

Trường/phòng học THCS

 

 

 

 

 

 

 

Nhà văn hóa, khu thể thao xã

 

 

 

 

 

 

 

Công trình Nước sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

Công trình xử lý Nước thải

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9932/BKHĐT-KTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 10/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9932/BKHĐT-KTNN

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
350169