• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9969/VPCP-QHQT năm 2017 về cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9969/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9969/VPCP-QHQT
V/v cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động xe tự lái qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại T trình số 53/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2017 về việc thực hiện cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 7748/BGTVT-VT ngày 14 tháng 7 năm 2017), Quốc phòng (văn bản số 8063/BQP-TM ngày 15 tháng 7 năm 2017), Ngoại giao (văn bản số 2589/BNG-UBBG ngày 14 tháng 7 năm 2017), Công an (văn bản số 1639/BCA-TCAN ngày 20 tháng 7 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 3102/BVHTTDL-TCDL ngày 21 tháng 7 năm 2017), Tài chính (văn bản số 9758/BTC-TCHQ ngày 24 tháng 7 năm 2017), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các Đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo Phương án 2 tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2017 nêu trên. Thời gian thí điểm 01 năm kể từ ngày hoàn thiện phương án tổ chức quản lý đối với hoạt động xe du lịch tự lái theo cơ chế đặc thù trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện sau khi kết thúc thí điểm.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn:

- Trao đổi và thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về phương án cấp phép hoạt động xe du lịch Trung Quốc tự lái hoạt động trên địa phận Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan (bản chụp kèm theo), đồng thời trao đi với phía Quảng Tây, Trung Quốc để xây dựng phương án triển khai cụ thể và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chhoạt động này nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- BTCN, các PCN, Tr
lý TTg; các Vụ: TH, CN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9969/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9969/VPCP-QHQT

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362623