BẢNG KÊ CHI TIỀN

 

 

Đơn vị:................

 

Mẫu số 09 - TT

Bộ phận .............

 

(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC

 

 

ngày .../.../2014 của BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ..............................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ:................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)