CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sô: …../2020/BBTL

- Căn cứ Hợp đồng số ……….;

- Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ……………………………..

Hôm nay, ngày…… tháng năm 2020 Tại địa điểm: ……………………….Chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp; ……………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung thanh lý hợp đồng .......như sau:

Điều 1: Nội dung công việc đã thực hiện theo hợp đồng

- Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa, sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký;

- Chất lượng và Quy cách hàng hóa, sản phẩm/Dịch vụ: đảm bảo đạt yêu cầu;

- Bên A đã nhận hóa đơn GTGT do bên B xuất theo quy định.

Điều 2: Giá trị hợp đồng thanh lý

- Tổng giá trị thanh lý:  

- Đã tạm ứng:

- Số còn thanh toán nốt:

- Thời gian thanh toán: 15 ngày sau khi hợp đồng được thanh lý

Điều 3: Các cam kết khác

- Về bảo hành: Nếu có nên ghi chi tiết.

- Về hỗ trợ kỹ thuật theo hợp đồng: …………………………………………………………...

Ngoài nghĩa vụ thanh toán theo Điều 2 và các nghĩa vụ Điều 3 hai bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào từ hợp đồng...... kể từ ngày biên bản thanh lý hợp đồng được ký kết.

Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, được làm thành 04 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản.

                  

ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B