CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20… tại trụ sở của Doanh nghiệp TN ……, địa chỉ ………., chúng tôi gồm :

Bên Bán (bên A):

Ông/……

CMND số ……… cấp ngày ……….. do Công an tỉnh ……… cấp

Thường trú tại: ……..

Bên Mua (bên B):

Ông/……

CMND số ……… cấp ngày ……….. do Công an tỉnh ……… cấp

Thường trú tại: ……..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán Doanh nghiệp TN ……. với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Đối tượng mua bán:

Tên Doanh nghiệp TN ……… giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp số …….. do Phòng Đăng kinh doanhSở Kế hoạch Đầu cấp ngày ………

Địa chỉ: ………….

Vốn đầu : ………. đồng

Điều 2: Giá bán

Toàn bộ giá bán Doanh nghiệp TN ………. ………………………….

Các khoản chi phí thực hiện đăng thay đổi chủ doanh nghiệp do bên B thanh toán.

Điều 3: Thanh toán

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt

Thời hạn thanh toán: ngay sau khi hợp đồng kết.

Điều 4: Quyền nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền nghĩa vụ của Bên A

Bên A quyền nhận đủ đúng thời hạn số tiền bán doanh nghiệp được quy định tại điều 2 của hợp đồng này.

Bên A nghĩa vụ bàn giao doanh nghiệp cho bên B gồm: Giấy tờ sổ sách chứng từ, con dấu liên quan đến doanh nghiệp; tài sản của doanh nghiệp các quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với bên thứ ba.

Trong trường hợp Bên A không bàn giao đủ các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp gây thiệt hại cho bên B cũng như doanh nghiệp sau này thì bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Bên A trách nhiệm cùng Bên B hoàn tất nghĩa vụ pháp của doanh nghiệp đối với nhà nước cũng như đối với bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật cho đến khi việc bán doanh nghiệp được hoàn tất.

Bên A trách nhiệm thông báo việc mua bán doanh nghiệp tới các quan Nhà nước hữu quan các đối tác cũng như khách hàng liên quan.

Bên A cam kết đến thời điểm hợp đồng hiệu lực, doanh nghiệp không bất cứ khoản nợ nào với bên thứ ba.

4.2. Quyền nghĩa vụ của Bên B

Bên B quyền yêu cầu bên A cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cũng như các giấy tờ, sổ sách, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, con dấu cần thiết tài sản của doanh nghiệp.

Bên B quyền yêu cầu Bên A giúp đỡ cùng tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết nếu không sự tham gia của Bên A thì việc giải quyết sẽ gặp khó khăn

Ngay khi hợp đồng hiệu lực hoàn tất thủ tục pháp cần thiết cho việc sửa đổi nội dung đăng kinh doanh của doanh nghiệp nhân dương quốc, Bên B quyền chính thức tiếp quản điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên B phải thanh toán đầy đúng thời hạn số tiền quy định tại điều 2 hợp đồng này cho Bên A.

Từ thời điểm hợp đồng hiệu lực việc sửa đổi nội dung đăng kinh doanh của doanh nghiệp được hoàn tất, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp đối với các hoạt động nghĩa vụ của doanh nghiệp trước nhà nước các bên thư ba liên quan khác.

Điều 5: Phạt hợp đồng

Phạt chậm thanh toán: ….% giá trị của hợp đồng/tháng

Phạt chậm bàn giao doanh nghiệp: …..% giá trị của hợp đồng/tháng

Điều 6: Điều khoản tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng, hòa giải trên sở thiện chí hợp tác giữa các bên

Nếu việc thương lượng không đạt kết quả thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua con đường Tòa án.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu vấn đề phát sinh chưa được quy định trong hợp đồng thì các bên thể cùng nhau thỏa thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng. Mọi sự thay đổi đều phải thể hiện bằng văn bản, xác nhận của hai bên.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này hiệu lực kể từ ngày chấm dứt khi các bên đã hoàn tất toàn bộ mọi nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

Các bên nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên sở thiện chí hợp tác.

Hợp đồng này hiệu lực kể từ thời điểm các bên tên được lập thành bốn bản giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng kinh doanhSở Kế họach Đầu .

Bên bán                                                            Bên mua

tên ghi họ tên                                    tên ghi họ tên