THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 

KÍNH GỬI: - ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

                     - CÔNG TY …..

Chúng tôi, CÔNG TY ……………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………………………………………………..

Là ....... trong hợp đồng 01/2020 ký với Qúy công ty ngày….. tháng….. năm 2020. 

Xét rằng:

- Căn cứ 1…………………………………………………………………………………………..

- Căn cứ 2…………………………………………………………………………………………..

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ... số 01/2020 từ ngày …./…./2020.

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được chấm dứt kể từ ngày …./…./2020.

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh mọi ý kiến phản hồi, đối đáp Quý công ty vui lòng gửi tới công ty chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Người liên hệ Số điện thoại: ……………………………………………………………………….

Trân trọng thông báo!

                                                                  ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                         GIÁM ĐỐC