Từ 01/7/2020, đánh giá công chức, viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Đây tiếp tục là một trong những nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11/2019.

danh gia cong chuc vien chuc theo san phan cu the

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 56 Luật cán bộ, công chức 2008 thì bên cạnh những nội dung đánh giá như hiện nay, từ ngày 01/7/2020, công chức còn được đánh giá dựa trên các nội dung sau: Chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

Đồng thời, theo Khoản 5 Điều 2 Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 41 Luật viên chức 2010 thì bên cạnh những nội dung đánh giá như hiện nay, từ ngày 01/7/2020, viên chức còn được đánh giá theo kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

Như vậy, có thể thấy, Luật sửa đổi đã khẳng định, từ ngày 01/7/2020, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức và viên chức phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Điều này sẽ góp phần làm cho việc đánh giá chất lượng làm việc của công chức, viên chức trở nên rõ ràng, chính xác công bằng hơn so với quy định hiện nay.

Nguyễn Trinh 

927

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan