Đã có File chính thức Luật sửa đổi Luật CBCC và Luật Viên chức

Đã có File chính thức Luật sửa đổi Luật CBCC và Luật Viên chức
Nguyễn Trinh

Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã thống nhất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, có hiệu lực từ 01/7/2020.

 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Theo đó, tất cả viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ trừ 03 trường hợp sau đây được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:

  • Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc trước ngày 01/7/2020;

  • Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, theo quy định Luật mới thì sắp tới hàng loạt viên chức sẽ phải ký hợp đồng làm việc có thời hạn và chế độ viên chức suốt đời sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, chỉ trừ 03 trường hợp nêu trên.

Xem chi tiết tại: Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

7,318

Văn bản liên quan