• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Báo cáo 196/BC-BTP năm 2013 về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Văn bản khác 196/BC-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/BC-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2013

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 25/8/2013

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Chính phủ,

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết (sau đây gọi chung là luật, pháp lệnh) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến ngày 25/8/2013 như sau:

1. Theo Báo cáo số 6219/BC-VPCP ngày 29/7/2013 của Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2013, thì tính đến hết ngày 30/6/2013, còn nợ đọng 107 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 26 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 trở về trước.

Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 16/107 văn bản (xin xem Phụ lục 1). Còn lại 91 văn bản vẫn đang trong tình trạng nợ đọng, trong đó:

- Có 32/91 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ đang thẩm tra hồ sơ hoặc đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ);

- Có 35/91 văn bản đã được Bộ Tư pháp thẩm định;

- Có 24/91 văn bản đang trong giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến.

Để triển khai thi hành 12 luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 30 văn bản quy định chi tiết thi hành, gồm 28 văn bản được giao theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/20013 và 02 văn bản giao trực tiếp để quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Nghị quyết số 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân (Công văn số 5796/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ).

Tuy nhiên, do Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013, nhưng nghị định quy định chi tiết thi hành luật này chưa được ban hành. Do vậy, số văn bản nợ đọng là 92 văn bản (91 văn bản nợ đọng cũ + 01 văn bản nợ đọng mới phát sinh).

Như vậy, trong thời gian tới, các Bộ, ngành phải xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 121 văn bản quy định chi tiết thi hành 33 luật, pháp lệnh (gồm 92 văn bản nợ đọng (xin xem Phụ lục 2) và 29 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chuẩn bị có hiệu lực thi hành (xin xem Phụ lục 3) .

2. Để khắc phục tình trạng nợ đọng nêu trên, nhất là để phục vụ cho việc báo cáo tại kỳ thứ 6 tới đây của Quốc hội, Bộ Tư pháp xin đề xuất, kiến nghị như sau:

2.1. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo các Bộ, ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đề ra tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ, đặc biệt là phiên họp tháng 7, phiên họp chuyên đề tháng 8 vừa qua, chuẩn bị Báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết tháng 7/2013 phục vụ kỳ họp thứ 6 của Quốc hội (tháng 10/2013);

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản hiện nay;

2.2. Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

- Thực hiện việc phân công một đồng chí lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ trực tiếp phụ trách công tác xây dựng thể chế và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác xây dựng thể chế;

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung hoàn thành sớm việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng;

- Khẩn trương ban hành Kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành trong thời gian qua, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng thời hạn, có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, tránh dẫn đến tình trạng nợ đọng;

- Chỉ đạo Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện thông tin kịp thời về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, nhất là các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình; định kỳ trước ngày 20 hàng tháng gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;

- Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến quá trình thẩm tra hồ sơ, điều chỉnh, bổ sung Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;

- Đăng tải tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Trên đây là tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Các đơn vị XDPL thuộc Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 25/8/2013
(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP ngày 26/8/2013)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1.

LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA

01/7/2013

Bộ Tài chính

01

1. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia

10/10/2013

2.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

01/7/2013

Bộ Tài chính

01

2. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

15/9/2013

3.

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/7/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01

3. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

05/9/2013

Bộ Khoa học và Công nghệ

01

4. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/9/2013

Bộ Giao thông vận tải

01

5. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

15/10/2013

Bộ Tư pháp

01

6. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

19/7/2013

 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

01

7. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10/10/2013

4.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

01/5/2013

Bộ Tài chính

01

8. Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg 29/7/2013 thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

15/9/2013

Bộ Y tế

01

9. Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá

15/9/2013

5.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

01/02/2013

Thanh tra Chính phủ

02

10. Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

30/9/2013

11. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

05/9/2013

6.

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

01/01/2013

Ngân hàng Nhà nước

01

12. Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

13/8/2013

7.

LUẬT GIÁ

01/01/2013

Thanh tra Chính phủ

01

13. Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

25/9/2013

8.

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

01/01/2013

Bộ Tư pháp

01

14. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

15/9/2013

9.

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

01/01/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

01

15. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP (quy định nội dung, phương pháp xây dựng mức học phí, lệ phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập).

01/9/2013

10.

LUẬT TỐ CÁO

01/7/2012

Bộ Công an

01

16. Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

01/10/2013

TỔNG SỐ: 10 luật, pháp lệnh

Tổng số đã ban hành: 16 văn bản, trong đó:

- 14 Nghị định của Chính phủ;

- 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 1B

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY NGÀY 25/8/2013 ĐẾN NGÀY 12/9/2013

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1.

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

01/9/2013

BLĐTB&XH

1. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/09/2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

20/10/2013

2.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

01/5/2013

BLĐTB&XH

2. Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/11/2013

3.

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/7/2013

Bộ NN&PTNT

3. Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/09/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

01/11/2013

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÒN NỢ ĐỌNG TÍNH ĐẾN NGÀY 25/8/2013
(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP ngày 26/8/2013)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

SỐ LƯỢNG

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

THỜI HẠN TRÌNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

1.

LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

01/01/2009

BKH&CN

01

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân

 

 

2.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

01/07/2010

BGD&ĐT

01

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học

 

 

3.

LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

01/01/2011

BKH&CN

01

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

 

 

4.

LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG

01/01/2011

NHNN

02

4. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

 

 

5. Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

 

 

5.

LUẬT CƠ YẾU

01/02/2012

BQP

04

6. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

11/2013

Đang soạn thảo (Bổ sung theo QĐ 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012)

7. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ

5/2012

Đã trình

8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

11/2013

Đang soạn thảo (Bổ sung theo QĐ 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012)

9. Nghị định về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu

10/2012

Đã trình

6.

LUẬT TỐ CÁO

01/7/2012

BQP

01

10. Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

11/2012

Đang soạn thảo

7.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

01/01/2013

NHNN

01

11. Nghị định quy định chi tiết Luật phòng, chống rửa tiền

10/2012

Đã trình

8.

LUẬT QUẢNG CÁO

01/01/2013

BVHTT&DL

01

12. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo

11/2012

Đã trình

9.

LUẬT GIÁ

01/01/2013

BTC

01

13. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá

11/2012

Đã trình

10.

LUẬT CÔNG ĐOÀN

01/01/2013

BLĐTB&XH

01

14. Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn

 

Đã thẩm định

11.

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

01/01/2013

BTN&MT

02

15. Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

11/2012

Đang soạn thảo (Lùi đến T6/2013 - CV8981/VPCP-KTN - Chương trình 2013 lùi đến T9/2013)

16. Đề án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước theo quy định tại Điều 44 Luật biển Việt Nam

Quý II/2014

Đang soạn thảo

BKH&ĐT

02

17. Đề án xây dựng phương án tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển theo quy định tại Điều 43 Luật biển Việt Nam (để Chính phủ trình Quốc hội)

Quý II/2014

Đang soạn thảo

18. Nghị định về khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển

11/2012

Đang soạn thảo

BNG

01

19. Tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc Bộ

10/2012

Đang soạn thảo

BGTVT

01

20. Nghị định quy định tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

10/2012

Đang soạn thảo

12.

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

01/01/2013

BGD&ĐT

07

21. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

10/2012

Đã trình

22. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

11/2012

Đang soạn thảo

23. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

10/2012

Đã thẩm định

24. Nghị định quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

11/2012

Đã trình

25. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

12/2012

Đang soạn thảo (NQ 40 của CP giao GD&ĐT)

26. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên

11/2012

Đang thẩm định

27. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

10/2012

 

Đã trình

BTC

01

28. Quyết định quy định việc rút vốn và chuyển nhượng vốn đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục

11/2012

Nhập vào Điều lệ trường đại học (Theo BC của BGD&ĐT)

13.

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/01/2013

BTN&MT

02

29. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

10/2012

Đã trình

30. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

10/2013

Đã trình

14.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

01/5/2013

BLĐTB&XH

03

31. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm

01/2013

Đã trình

32. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

12/2012

Đã trình

33. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.

02/2013

Đã thẩm định

15.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

01/5/2013

BCT

01

34. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh doanh thuốc lá của cả nước

04/2013

Đang soạn thảo

BYT

01

35. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá

04/2013

Gộp theo Luật XLVPHC

16.

LUẬT XUẤT BẢN

01/7/2013

BTT&TT

01

36. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản

5/2013

Đã trình

17.

LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

01/7/2013

BKH&ĐT

03

37. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã

5/2013

Đã thẩm định

38. Quyết định của Thủ tướng về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2013 – 2018

5/2013

Đang soạn thảo

39. Đề án thành lập tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

5/2013

Đang soạn thảo

18.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SƯ

01/7/2013

BTP

01

40. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

5/2013

Đã trình

19.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC

01/7/2013

BCT

04

41. Nghị định thay thế Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực

5/2013

Đã thẩm định

42. Nghị định thay thế Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

2/2013

Đang soạn thảo

43. Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (thay QĐ 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011)

5/2013

Đã thẩm định

44. Quyết định phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006

5/2013

Đã thẩm định

20.

LUẬT THỦ ĐÔ

01/7/2013

UBND TP. Hà Nội

01

45. Quyết định ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng

06/2013

Đang soạn thảo

21.

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/7/2013

BTC

07

46. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (gồm: giá; phí, lệ phí; hóa đơn...).

2/2013

Đã thẩm định

47. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1/2013

Đã trình

48. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số (gồm: kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số...).

2/2013

Đã trình

49. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

3/2013

Đã trình

50. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2/2013

Đã trình

51. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (kế toán; kiểm toán độc lập...).

1/2013

Đã thẩm định

52. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (gồm: quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước...).

2/2013

Đã thẩm định

BNN&PTNN

05

53. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, lâm sản.

2/2013

Đã trình

54. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (gồm: giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật...).

3/2013

Đã trình

55. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai (gồm: đê điều; phòng, chống thiên tai; phòng chống lụt bão...).

2/2013

Đã trình

56. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi (thú y; giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi...).

3/2013

Đã trình

57. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản.

2/2013

Đã trình

BCA

5

58. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội (an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống mại dâm, ma túy, đánh bạc trái phép, bạo lực gia đình; phòng cháy và chữa cháy...).

3/2013

Đã thẩm định

59. Nghị định quy định việc tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

2/2013

Đã thẩm định

60. Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

1/2013

Đã thẩm định

61. Nghị định quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

2/2013

Đã thẩm định

62. Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính.

2/2013

Đã thẩm định

BCT

04

63. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp (hóa chất; phân bón; quản lý vật liệu nổ công nghiệp).

2/2013

Đã thẩm định

64. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (gồm: điện lực; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...).

2/2013

Đã thẩm định

65. Nghị định số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, khí hóa lỏng.

1/2013

Đã trình

66. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

3/2013

Đã thẩm định

BTN&MT

3

67. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản...).

3/2013

 

 

09/2013

Đã trình

(Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng nghị định riêng trong lĩnh vực đất đai - CV 2002/TTG-KTN ngày 26/11/2012)

68. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (gồm: khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ...).

1/2013

Đã thẩm định

69. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2/2013

Đã thẩm định

BQP

03

70. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2/2013

Đã thẩm định

71. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

1/2013

Đã thẩm định

72. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia (gồm: quốc phòng; cơ yếu).

2/2013

Đã thẩm định

BGTVT

03

73. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2/2013

Đã thẩm định

74. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

1/2013

Đã thẩm định

BYT

02

75. Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (gồm: y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS; khám bệnh, chữa bệnh; thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá...).

3/2013

Đã trình

76. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

1/2013

Đã thẩm định

BVHTT&DL

02

77. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

1/2013

Đã trình

78. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

3/2013

Đã thẩm định

BTT&TT

02

79. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

1/2013

Đã thẩm định

80. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện (gồm: internet; công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện...).

3/2013

Đã thẩm định

BKH&CN

02

81. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

2/2013

Đã trình

82. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2/2013

Đã trình

BLĐTB&XH

02

83. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

1/2013

Đã trình

84. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi.

2/2013

Đã thẩm định

UBDT

01

85. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác dân tộc.

1/2013

Đang soạn thảo (Đang xin rút)

BKH&ĐT

01

86. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

2/2013

Đã thẩm định

NHNN

01

87. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

1/2013

Đã thẩm định

BGD&ĐT

01

88. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

1/2013

Đã trình

BXD

01

89. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

3/2013

Đã thẩm định

BTP

02

90. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (gồm: hộ tịch, công chứng, chứng thực, luật sư, tư vấn pháp luật, con nuôi, trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình; thủ tục phá sản…)

3/2013

 

91. Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

3/2013

Đã thẩm định

22.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

01/8/2013

BKH&ĐT

01

92. Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký lại doanh nghiệp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8/2013

Đang soạn thảo

Tổng số luật, pháp lệnh: 22

Tổng số văn bản quy định chi tiết thi hành nợ đọng: 92 văn bản, trong đó:

- 75 Nghị định;

- 16 Quyết định;

- 01 Tuyên bố của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CHUẨN BỊ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP ngày 26/8/2013)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QUY ĐỊNH CHI TIẾT

SỐ LƯỢNG

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

THỜI HẠN TRÌNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

1.

LUẬT PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ

01/10/2013

BCA

03

1. Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố

9/2013 theo thủ tục rút gọn.

Đang soạn thảo

2. Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

9/2013 theo thủ tục rút gọn.

Đang soạn thảo

3. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố

9/2013 theo thủ tục rút gọn.

Đang soạn thảo

2.

NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2013/QH13 VỀ KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT LÀM MUỐI CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

01/10/2013

BTN&MT

01

4. Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH ngày 21/6/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

9/2013

Đang thẩm định

3.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

01/01/2014

BCA

01

5. Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP

12/2013

Đang soạn thảo

4.

LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ

01/01/2014

BTP

01

6. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

10/2013

Đang soạn thảo

5.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

01/01/2014

BTC

01

7. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

10/2013

Đang soạn thảo

6.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

01/01/2014

BTC

02

8. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

10/2013

Đang soạn thảo

9. Nghị định quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

 

Đã trình theo thủ tục rút gọn

7.

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

01/01/2014

BQP

03

10. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

9/2013

Đang soạn thảo

11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp

9/2013

Đang soạn thảo

12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc nhà trường quân đội

9/2013

Đang soạn thảo

BGD&ĐT

03

13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học

9/2013

Đang soạn thảo

14. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề

9/2013

Đang soạn thảo

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020

9/2013

Đang soạn thảo

8.

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01/01/2014

BKH&CN

06

16. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

10/2013

Đang soạn thảo

17. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ

10/2013

Đang soạn thảo

18. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 về thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 về thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ

11/2013

Đang soạn thảo

19. Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ

11/2013

Đang soạn thảo

20. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

12/2014

Đang soạn thảo

21. Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

12/2015

Đang soạn thảo

BNG

01

22. Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài

11/2013

Đang soạn thảo

BNN&PTNN

01

23. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

11/2013

Đang soạn thảo

9.

PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI

01/01/2014

NHNN

01

24. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

11/2013

Đang soạn thảo

10.

PHÁP LỆNH LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

01/03/2014

BCT

01

25. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

12/2013 theo thủ tục rút gọn

Đang soạn thảo

11.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

01/05/2014

BNN&PTNN

03

26. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

3/2014

Đang soạn thảo

27. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

3/2014

Đang soạn thảo

28. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

3/2014

Đang soạn thảo

BTN&MT

01

29. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

3/2014

Đang soạn thảo

Tổng số luật, pháp lệnh: 11 văn bản

Tổng số văn bản quy định chi tiết cần ban hành: 29 văn bản, trong đó:

- 19 Nghị định.

- 10 Quyết định.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/BC-BTP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 26/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/08/2013, Bộ Tư pháp ban hành đã ban hành Báo cáo 196/BC-BTP về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013.

Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành được 16/107 văn bản (xin xem Phụ lục 1). Còn lại 91 văn bản vẫn đang trong tình trạng nợ đọng, trong đó:

- Có 32/91 văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ đang thẩm tra hồ sơ hoặc đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ);

- Có 35/91 văn bản đã được Bộ Tư pháp thẩm định;

- Có 24/91 văn bản đang trong giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến.

Để khắc phục tình trạng nợ đọng nêu trên, nhất là để phục vụ cho việc báo cáo tại kỳ thứ 6 tới đây của Quốc hội, Bộ Tư pháp xin đề xuất, kiến nghị như sau:

+ Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

+ Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

+ Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc.

Từ khóa: Văn bản khác 196/BC-BTP

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210274