• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Báo cáo 3616/BC-BNV năm 2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Văn bản khác 3616/BC-BNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3616/BC-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/NQ- CP), trong đó giao Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (phê duyệt tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ) và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP (tại Quyết định s1652/QĐ-BNV ngày 27/6/2016); trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thcho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo yêu cầu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP. Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính thông qua các phiên họp Chính phủ thường kỳ và làm việc với các bộ, ngành, địa phương. Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã kiên quyết yêu cầu, tất cả các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh phải được hoàn thiện để sớm trình Chính phủ ban hành, đảm bảo các điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, góp phần chống tiêu cực, nhũng nhiễu, thúc đy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 20161 và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 20162 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), ngày 14/7/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Hà Nội với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo thành phố cn nghiêm túc thực hiện rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính trên địa bàn; đy mạnh đơn giản hóa, tập trung vào các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập quốc tế, khởi nghiệp doanh nghiệp. Ngày 06/7/2016, Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp với 03 cơ quan truyền thông, gồm có: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tn xã Việt Nam, để bàn về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả trong triển khai các nghị quyết của Chính phủ về đy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Tại cuộc họp, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, đng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cu, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và các cơ quan truyền thông cần tích cực phi hp, trao đi thông tin; tăng cường tập hun cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao cht lượng tin, bài, phóng sự vcải cách hành chính, qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyn đến các đối tượng chịu tác động của cải cách hành chính.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc3 các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg ; tiếp nhận và kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP và các quy định khác liên quan đến cải cách hành chính; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai các đề án cải cách hành chính do Bộ được phân công chủ trì thực hiện. Đến nay, Bộ đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đang triển khai xây dựng đối với 06/08 đề án cải cách hành chính do Bộ chủ trì, bảo đảm tiến độ đề ra theo đúng kế hoạch.

Triển khai Đán xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là các bộ), y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4 (gọi tắt là các tỉnh), Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hoàn thành việc thm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, tỉnh. Hiện nay, trên cơ sở kết quả thống nhất của Hội đồng thẩm định, Bộ Nội vụ đang khẩn trương tổng hp, hoàn thiện Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, tỉnh và dự kiến sẽ tổ chức hội nghị công bố kết quả vào đầu tháng 8/2016. Nhiều địa phương đã tiến hành xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 để đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, như các tỉnh: Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bình Thuận, Quảng Bình, Cao Bằng,... Ngoài ra, một số nơi đã chủ động, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí để đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý tại địa phương, như: Thành phố Hải Phòng, tỉnh Gia Lai, tỉnh Vĩnh Long...

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị công bChỉ shài lòng của người dân đi với sự phục vụ hành chính năm 2015. Căn cứ vào phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012, theo thống kê ban đầu, đến nay, có 04 bộ5, cơ quan ngang bộ và 30 tỉnh6, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai hoặc đã công bChỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; qua đó, giúp các bộ, ngành, địa phương đánh giá được thực trạng cung cấp dịch vụ hành chính công tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thnhằm nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước đáp ứng mong đợi của người dân, tchức. Bên cạnh đó, một số cơ quan đã tích cực triển khai xác định Chỉ shài lòng của người dân đối với các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, như: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Kết quả đạt được

- Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác cải cách thể chế, gần đây, đã mang lại những dấu hiệu tích cực. Tính từ ngày 01 - 18/7/2016, các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 38 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến cải cách thủ tục hành chính như các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từ đó, tạo thêm niềm tin và động lực đối mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (thay thế Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ) tại Tờ trình số 2793/TTr-BNV ngày 20/6/2016. Bộ cũng đang tích cực phối hp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, ban hành hoặc trình cơ quan có thm quyn ban hành các văn bản kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, góp phần từng bước loại bỏ chng chéo vchức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm. Đối với việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và hợp tác xã trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2769/BNV-TCBC ngày 20/6/2016. Về việc xây dựng Đán thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu vốn đối với doanh nghiệp nhà nước, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5679/BKHĐ- QLKTTW ngày 20/7/2016, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến đối với Đề án nói trên.

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị7 và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ8, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai kế hoạch tinh giản biên chế năm 2016 sau khi được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến ngày 30/6/2016, đã có 18 bộ, ngành và 61 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế, với số đối tượng tinh giản là 10.349 người, nâng tổng số biên chế đề nghị tinh giản trong 02 năm 2015, 2016 lên 16.124 người. Trong đó, các cơ quan Đảng, đoàn thlà 635 người; các cơ quan hành chính là 2.058 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 10.239 người; cán bộ, công chức cấp xã là 3.103 người; doanh nghiệp nhà nước là 89 người.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; tiếp tục thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề; triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đối với các quy định thủ tục hành chính, các tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được một số nơi thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng... Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thiết lập Hệ thng thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được các địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc, giúp tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong tháng 7/2016, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo vxây dựng trung tâm hành chính công cp tỉnh. Theo đó, đã đánh giá thực trạng triển khai các mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh tại một số địa phương (Quảng Ninh, Đồng Tháp, Thái Bình, Đà Nng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời, đề xuất một sgiải pháp nhằm hoàn thiện, thống nhất một mô hình chung áp dụng tại các địa phương. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, chuẩn bị triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đang tích cực nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 nghị định, gồm: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2016.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, đã có nội dung về đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức nói chung. Do vậy, Bộ Nội vụ đang xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho dừng thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên” đã quy định tại Nghị quyết s35/NQ-CP. Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP , Bộ Nội vụ đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hp với thực tiễn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 3007/VPCP-TCCV ngày 04/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP9 và Quyết định số 1819/QĐ-TTg10, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong xử lý hồ sơ hành chính, quản lý ngân sách và giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Thuế, kho bạc, hải quan, bảo him xã hội, thành lập doanh nghiệp... Bộ Nội vụ đang hoàn thiện đề cương Khung kiến trúc Bộ Nội vụ điện tử, dự kiến ban hành trong tháng 8/2016. Bộ Công Thương đã cải tiến, nâng cấp toàn bộ quy trình xử lý văn bản; theo đó, toàn bộ văn bản đi, đến trong các đơn vị trực thuộc đều được xử lý trên môi trường điện tử, giúp giảm thời gian xử lý văn bản, luân chuyn giữa các cp, giảm chi phí sao chụp tài liệu gửi các đơn vị. Bộ Tài chính đã triển khai và htrợ vận hành Hệ thng giám sát hải quan thông quan áp dụng mã vạch tại các Chi cục cảng bin thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nng, Quảng Ninh. Việc áp dụng mã vạch đã giúp rút ngn thời gian kim soát hàng hóa qua công giám sát hải quan, tạo tiền đề kết nối với hệ thống các cơ quan kinh doanh vận tải cảng. Tại Hà Nội, Sở Y tế và Bảo him xã hội Hà Nội đang triển khai có hiệu quả Kế hoạch liên ngành11 về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo him y tế. Theo đó, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử, giúp giảm thời gian chờ đợi thanh toán bảo him y tế, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh.

Đến nay, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2 trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình, đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, từng bước đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn, thành phố Đà Nng đã ban hành quy định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi công dân sẽ được cấp, xác thực một bộ hồ sơ điện tử riêng, có lưu trữ các thông tin cá nhân cơ bản, lịch sử giao dịch (nếu có). Khi công dân giao dịch thủ tục hành chính, cán bộ, công chức chỉ cần nhập mã số khách hàng để truy xuất dữ liệu từ hồ sơ điện tử đã tồn tại trên cơ sở dữ liệu, giúp giảm bớt các giấy tờ cho công dân, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc theo quy định. Một số nơi đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc, như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyn thông.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh còn chậm so vi tiến độ đề ra, dẫn đến việc chậm thi hành các luật, pháp lệnh, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

- Một số bộ còn rất chậm trong việc tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ. Theo phân công tại Quyết định s695/QĐ-TTg, có 07 nghị định phải được các bộ hoàn thành việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành chậm nhất là Quý III/2015, nhưng đến nay, mới chỉ có 01 nghị định12 được chính thức ban hành.

- Một số bộ, cơ quan ngang bộ còn chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai xây dựng các đề án về cải cách hành chính theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 225/QĐ-TTg.

- Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn cần phải tiếp tục đơn giản hóa, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg .

- Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác kim tra cải cách hành chính tại một số bộ, ngành và địa phương theo kế hoạch đã phê duyệt; các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kim tra việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 đã phê duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

- Đnghị các bộ, ngành nghiêm túc, đy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các đề án cải cách hành chính được giao tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ; tập trung quyết liệt chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg .

- Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trọng tâm, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp theo quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát, kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định.

- Các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

- Đnghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Bộ Nội vụ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại QĐ 1652/QĐ-BNV;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 3616/BC-BNV ngày 29/7/2016 của Bộ Nội vụ)

STT

Tên văn bản, đề án cần xây dựng hoặc nhiệm vụ

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Kết quả thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn II (2016- 2020).

Giai đoạn 2016-2020

Vụ Cải cách hành chính

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương

2.

Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính/ BCĐ CCHC của Chính phủ

Đang triển khai theo kế hoạch

3.

Quyết định công bChỉ scải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quý III/2016

Vụ Ci cách hành chính

Đang hoàn thiện, dự kiến công bố đầu tháng 8/2016

4.

Đề án “Sửa đổi, bổ sung Chỉ số cải cách hành chính”.

Quý III/2016

Vụ Cải cách hành chính

Đang hoàn thiện Đ án

5.

Kế hoạch và hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016.

Quý IV/2016

Vụ Cải cách hành chính

Chưa triển khai

6.

Đ án “Tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Đang hoàn thiện Đề án

7.

Kế hoạch tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Chưa triển khai

8.

Đề án “Xây dựng phương pháp đánh giá tổ chức”.

Năm 2017

Vụ Cải cách hành chính

Đang xây dựng dự tháo Đề án

9.

Đ án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Đang hoàn thiện Đề án

10.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Đang triển khai theo kế hoạch đã ban hành

11.

Đề án “Cơ sở dữ liệu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”.

Năm 2017

Vụ Cải cách hành chính

Đang xây dựng dự thảo Đề án

12.

Đề án “Sửa đổi, bổ sung Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”

Năm 2017

Vụ Cải cách hành chính

Đang xây dựng dự thảo Đề án

13.

Kế hoạch kim tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Đang triển khai theo kế hoạch đã ban hành

14.

Thông tư thay thế Quyết định số 15/2004/QĐ-BNV ngày 02/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chế độ thông tin báo cáo trong ngành Tổ chức nhà nước.

Tháng 11/2016

Văn phòng Bộ

Đang tiếp thu ý kiến đchỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo

15.

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin bài cho cộng tác viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tháng  9/2016

Tạp chí Tổ chức Nhà nước

Chưa thc hiện

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ, đầy đủ, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống thể chế về tổ chức bộ máy thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

16.

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BNV ngày 21/12/2015 của Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Vụ Pháp chế

Đang triển khai theo kế hoạch

17.

Theo dõi, đôn đốc triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 1903/QĐ-BNV ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Vụ Pháp chế

Đang triển khai theo kế hoạch

18.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (Thay thế Nghị định số 36/2012/NĐ-CP).

Tháng 6/2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 2793/TTr- BNV ngày 27/6/2016

19.

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thay thế Nghị định s 24/2014/NĐ- CP ngày 04/4/2014).

Tháng 12/2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đã thành lập BST, TBT và đang triển khai

20.

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04/5/2014).

Tháng 12/2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đã thành lập BST, TBT và đang triển khai xây dựng

21.

Thực hiện việc quản lý kế hoạch tinh giản biên chế.

Năm 2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đang triển khai theo kế hoạch

22.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức - biên chế.

Năm 2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đang triển khai theo kế hoạch

23.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đang tham gia ý kiến vào Đề án

24.

Phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hp tác và hợp tác xã trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2016

Vụ Tổ chức - Biên chế

Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2769/BNV- TCBC ngày 20/6/2016

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính

25.

Kế hoạch kim soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát các quy định, thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ.

Quý I/2016

Vụ Pháp chế

Đang triển khai theo kế hoạch

26.

Nghiên cứu, đ xut mô hình bộ phận một cửa của Bộ Nội vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân.

Năm 2016

Văn phòng Bộ

Đang trình lãnh đạo Bộ dự thảo Đề án và Quy chế thc hin

27.

Hướng dn, đôn đc triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung nhân rộng mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; sơ kết đánh giá việc thí điểm mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

Năm 2016

Vụ Cải cách hành chính

Đã tổ chức hội tho sơ kết đánh giá các mô hình trung tâm hành chính công (ngày 01/7/2016)

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

28.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tháng 10/2016

Vụ Công chức -Viên chức

Đang chỉnh sa, hoàn thiện

29.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tháng 10/2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang chnh sửa, hoàn thiện

30.

Nghị định về quy định chi tiết việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ.

Tháng 6/2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đã xin lùi thời hạn trình đến sau thời điểm Bộ Chính trị ban hành quy định mới về phân cấp quản lý và quy chế bnhiệm, giới thiệu tái cán bộ ứng cử

31.

Nghị định sửa đi, bsung Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về việc thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tháng 9/2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang chnh sửa, hoàn thiện

32.

Nghị định của Chính phủ quy định vcác nội dung liên quan đến chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp.

Quý III/2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

33.

Thông tư quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp và người đại diện.

Quý III/Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

34.

Thông tư quy định v chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

35.

Nghiên cứu, đ xut các nội dung sa đổi, bổ sung Luật Cán bộ công chức, Lut Viên chức.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

36.

Tiếp tục hoàn thiện các nội dung của vị trí việc làm.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

37.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn công chức, viên chức.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

38.

Thực hiện kim tra việc tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang triển khai theo kế hoạch

39.

Xây dựng Nghị định về cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên.

Năm 2016

Vụ Công chức - Viên chức

Đang xây dựng Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho dừng việc xây dựng

40.

Đề án Văn hóa công vụ.

Tháng 6/2016

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Đã trình Thủ tướng tại Tờ trình số 3236/TTr- BNV ngày 08/7/2016

41.

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

Tháng 12/2016

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Đã triển khai thí điểm, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2016

42.

Đề án quản lý số hiệu công chức trong các cơ quan hành chính.

Quý II/2016

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Đã phê duyệt Đề án

43.

Đề án thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng.

Quý II/2016

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Đã hoàn thiện dthảo Đề án trình lãnh đạo Bộ xem xét

44.

Hệ thống ngân hàng thi tuyển công chức và phần mềm thi tuyển.

Quý II/2016

Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước

Đã xây dựng ngân hàng đề thi; đang hoàn thiện phần mềm

45.

Xây dựng Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tháng 11/2016

Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức

Đang xin ý kiến vào dự thảo Nghị định

46.

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 1220/QĐ-BNV ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định tạm thời về thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Quý II/2016

Vụ Tổ chức Cán bộ

Đã ban hành (Quyết định số 2359/QĐ-BNV ngày 20/7/2016)

47.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2016

Vụ Tổ chức Cán bộ

Đang chờ quy định mới của Chính ph đcó căn cứ ban hành

48.

Quyết định quy định vquy hoạch, bnhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Vụ Tổ chức Cán bộ

Đang chờ quy định mới của Chính phủ để có căn cứ ban hành

5. Hiện đại hóa hành chính và đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

49.

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực và cơ cấu tổ chức cho Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Trung tâm Thông tin

Đang xin ý kiến vào dự thảo Đề án

50.

Xây dựng kiến trúc Bộ Nội vụ điện tử.

Tháng 11/2016

Trung tâm Thông tin

Đang hoàn thiện

51.

Triển khai Dự án nâng cấp Trung tâm tích hp dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Trung tâm Thông tin

Đang triển khai theo kế hoạch

52.

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chuẩn thông tin và chuẩn trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

Quý III/2016

Trung tâm Thông tin

Đã xây dựng dự thảo lần 1

53.

Xây dựng Dự án đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Bộ Nội vụ.

Tháng 6/2016

Trung tâm Thông tin

Đã hoàn thiện việc xây dựng, đang gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thm định

54.

Xây dựng, bsung và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Nội vụ.

Năm 2016

Văn phòng Bộ

Đã rà soát, đề xuất xây dựng 11 quy trình ISO

 1 Quyết định số 41/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/3/2016.

2 Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/3/2016.

3 Bộ Nội vụ đã ban hành: Công văn số 2043/BNV-CCHC yêu cầu một số bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo tình hình triển khai xây dựng các đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 theo phân công tại Quyết định s225/QĐ-TTg; Công văn số 2451/BNV-CCHC, ngày 31/5/2016, về việc đôn đốc xây dựng và gửi báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016.

4 Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012.

5 Bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6 Bao gồm các tnh, thành phố: Bắc Kạn, Bình Thuận, Cà Mau, Hà Nội, Đồng Nai, Lào Cai, Long An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Nghệ An, Nam Định, Vĩnh Phúc, Đà Nng, Knh Hòa, Thừa Thiên Huế, Sơn La, Bình Định, Thái Nguyên, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang, Lâm Đồng, Qung Trị, Cần Thơ, Thanh Hóa.

7 Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

9 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

10 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

11 Kế hoạch số 712/KHLH-SYT-BHXH ngày 22/10/2016

12 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính ph quy định cơ chế tự chủ của tchức khoa học công nghệ và công lập.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3616/BC-BNV   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 29/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3616/BC-BNV

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329731