• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận xảy ra 72 vụ cháy, trong đó 60% các vụ cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của người dân.

Để phòng ngừa và ngăn chặn cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình; nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 25/8/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các ngành, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư, hộ gia đình. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tham mưu với cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định, biện pháp đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu.

- Nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, thực hành trong đào tạo nghề và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho các học viên, sinh viên, học sinh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng các xã, phường, thị trấn. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn quản lý. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

- Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư; quan tâm đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Chỉ đạo cơ quan điện lực trên địa bàn kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

3. Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

4. Công an tỉnh

- Chủ động điều tra cơ bản, phân tích, đánh giá tình hình, mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc quản lý, giám sát khu dân cư có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

- Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư; xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra.

- Rà soát việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư. Chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi sự cố xảy ra.

- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại nơi ở và nơi làm việc.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Giao Giám đốc Công an tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Chung).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407192