• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2013 về quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

 Bình Định, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 06/2009/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Để quản lý tài sản nhà nước được hiệu quả, tiết kiệm; phát huy quyền tự chủ, tính chủ động của các tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và trụ sở, nhà làm việc nói riêng, đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin - truyền thông; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng cung cấp các loại công việc có tính chất công cộng xã hội được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện những quy định tại Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, với những trách nhiệm cụ thể như sau:

- Lập hồ sơ quản lý trụ sở, nhà làm việc, cập nhật, bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng; lưu trữ và gửi trích ngang trụ sở, nhà làm việc cho cơ quan nhà nước theo quy định;

- Bố trí sắp xếp chỗ làm việc hiệu quả, thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức;

- Định kỳ hàng năm, rà soát sắp xếp lại, xử lý trụ sở, nhà làm việc bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm;

- Xây dựng Quy chế nội bộ về quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc;

- Hàng năm lập kế hoạch vốn bảo trì trụ sở, nhà làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện bảo trì theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 12 tháng 1 lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về trụ sở, nhà làm việc;

- Kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền trong quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc.

2. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn các tổ chức, đơn vị lập hồ sơ quản lý trụ sở, nhà làm việc; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về trụ sở, nhà làm việc.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản; việc sử dụng nguồn vốn cho đầu tư xây dựng mới, cải tạo và bảo trì trụ sở, nhà làm việc; hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, cải tạo và bảo trì trụ sở, nhà làm việc; xác định giá trị khấu hao tài sản trụ sở, nhà làm việc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, nhà làm việc; hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo trụ sở, nhà làm việc.

5. Chậm nhất là ngày 25 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị phụ trách đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo tình hình đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 02/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182993