• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 03/CT-BTC phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NƯỚC RÚT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2013

Ngày 28/8/1945 với việc thành lập Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa và ra đời các cơ quan của Chính phủ, trong đó có Bộ Tài chính. Từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày Truyền thống của ngành Tài chính. Kể từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong thành tựu chung của đất nước.

Năm nay, ngành Tài chính kỷ niệm 68 năm ngày thành lập trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu tài chính- ngân sách năm 2013. Để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và của Ngành, phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển; Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính phát động đợt thi đua nước rút trong toàn ngành từ nay đến ngày 31/12/2013 với nội dung “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, trong đó tập trung thực hiện có kết quả các công việc cụ thể sau:

I/- NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1/- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nội dung nêu tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

2/- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN năm 2013, đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, đối chiếu, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo đối với những khoản thu và địa bàn thu trọng điểm; tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống chuyển giá; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý các khoản thu nợ đọng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN ở từng đơn vị, từng địa phương. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, rà soát từng khoản chi, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách theo đúng tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định.

3/- Nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính- ngân sách được giao năm 2013, phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật đã được Chính phủ giao từ nay đến cuối năm, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong việc phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng và tăng trưởng bền vững.

4/- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giá, góp phần ổn định chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định nguồn thu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài và thực hiện kế hoạch trả nợ đảm bảo chủ động, ổn định đối với nguồn chi ngân sách. Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; tăng cường động viên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài sản công và công tác dự trữ quốc gia.

II/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp và các đoàn thể quần chúng phổ biến, quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nội dung Chỉ thị, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, nội dung của đợt thi đua nước rút này, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung thi đua, đồng thời tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo động lực và không khí phấn đấu thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

2/- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, căn cứ nhiệm vụ được giao, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu thi đua đến từng tập thể và cán bộ, công chức, viên chức để phấn đấu; đồng thời hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua nước rút tại tổ chức, cơ quan đơn vị mình. Tích cực, chủ động, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tính chất, đặc điểm thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã phát động.

3/- Các báo, tạp chí, trang Website của Bộ, báo chí chuyên ngành tăng cường phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc phát động thi đua, quá trình tổ chức thi đua, phối hợp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thi đua. Kịp thời phát hiện các cách làm hay, các biện pháp hiệu quả trong quản lý tăng thu, kiểm soát chi, các nhân tố điển hình để nêu gương người tốt, việc tốt.

4/- Tổ chức, cơ quan thi đua các cấp trong ngành có trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo và cấp ủy đảng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có kết quả phong trào thi đua nước rút tại đơn vị. Kết quả thực hiện đợt thi đua này là căn cứ quan trọng để xét tặng các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng và khen cao năm 2013. Việc tổng kết đợt thi đua sẽ tiến hành trong tháng 01 năm 2014. Hình thức khen thưởng bao gồm Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; các tập thể xuất sắc đi đầu, dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng TĐ-KT Bộ và các đơn vị liên quan bình chọn theo các giải Nhất, Nhì, Ba của từng lĩnh vực công tác được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

5/- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm phối hợp cùng Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị này tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Bộ; phối hợp với Hội đồng TĐKT Bộ tổ chức bình xét, phân loại thi đua và đề xuất khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Khối TĐ các Bộ, ngành Tổng hợp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục HQ, KBNN các tỉnh, TP;
- Hội đồng TĐ-KT Bộ, Vụ PC;
- Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, CCB Bộ;
- Trang điện tử, Website Bộ (đăng nội dung);
- Lưu VT, Vụ TĐKT ( 350 b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-BTC

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204745