• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Sóc Trăng. Do đó, đòi hỏi các ngành, các cấp phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Nghị quyết s19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước; đồng thời, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thu ngân sách trong lĩnh vực quản lý.

2. Cục Thuế:

- Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong ngành thuế toàn din, nâng cao chất lượng kê khai, nộp thuế điện tử, hiện đại nhằm giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng phối hợp để quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

- Thường xuyên thực hiện rà soát, đối chiếu với cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhập kịp thời và có biện pháp xử ; đảm bảo tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh đều được đưa vào diện quản lý thu thuế; phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý thu phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả. Tiếp tục khai thác nguồn thu mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước để hoàn thành dự toán thu; rà soát tất cả các chính sách có hiệu lực hiện hành, đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp để đưa hết các nguồn thu theo quy định của pháp luật vào quản lý, không để sót nguồn thu, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản,... đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân có kinh doanh đều phải nộp thuế (trừ các trường hợp được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật).

- Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật về thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, nhng lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, khai âm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và khai lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), khai không phát sinh thuế hoặc phát sinh thấp không đúng thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; rà soát tình hình tạm nộp thuế của doanh nghiệp để chủ động đôn đốc nộp sát với thực tế phát sinh. Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, lách thuế, gian lận hoàn thuế.

- Phối hợp các cấp ủy, chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo và đôn đốc thu hồi nợ thuế tại địa phương để tập trung thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và đề ra giải pháp quản lý, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2017 chuyển sang, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh. Chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; chú ý các hộ kinh doanh thường xuyên nợ thuế cần phối hợp tốt với Ban chỉ đạo và đôn đốc thu hồi nợ thuế của địa phương để có những hình thức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục phù hợp.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, chng lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; định kỳ hàng quý, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc vthuế, tạo điều kiện doanh nghiệp an tâm và ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai theo quy định nhằm góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Công văn số 15456/BTC-TCT ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân, tiến tới triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa hai cơ quan.

4. Sở Tài chính xác định các khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế đôn đốc các chủ đầu tư dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thời hạn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khai thác nguồn thu thanh lý bán nhà, đất công dôi dư sau khi sắp xếp lại theo quy định của Chính phủ.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành.

6. Công an tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Chi cục Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng; phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

7. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm mất ổn định thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi nhà sản xuất và người tiêu dùng, tăng thu ngân sách nhà nước.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, Chi cục Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu, nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về giao dịch qua ngân hàng của người nộp thuế cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

10. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tốt với Cục Thuế trong việc tiếp tục triển khai có hiệu quả giải pháp quản lý sau khi dán tem niêm phong tại các trụ bơm xăng, dầu tại các cơ sở kinh doanh xăng, dầu theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác thu hồi nợ thuế đối với hộ kinh doanh; tham mưu kịp thời trong công tác quản lý thuế nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước, tránh lạm thu.

Đề nghị Cục Thuế thường xuyên giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế tại từng thời kỳ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền giao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385629