• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 03/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN THEO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2021

Trong những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự; qua đó đưa công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ngày càng tốt hơn, chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ tại cơ sở chưa chặt chẽ, còn thiếu sót; công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức để thu hút học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển vào các trường Quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt tỷ lệ chưa cao.

Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ; củng cố, kiện toàn lại Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng thành phần quy định; phát huy vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2021 của các địa phương đạt hiệu quả.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi bằng nhiều hình thức đến thanh niên, học sinh, các đối tượng trong độ tuổi góp phần nâng cao nhận thức về ý thức quân sự, quốc phòng trong việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung học Dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh... phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2020-2021, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các Trường sỹ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quy hoạch đào tạo số cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

6. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế tham mưu UBND các huyện, thành phố kiện toàn lại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám tuyển sức khỏe cho công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Quốc phòng Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

7. Các Sở, ngành: Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể đảm bảo công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả cao.

8. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn trường các Trường trung học phổ thông có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đoàn cho số thanh niên, học sinh đăng ký sơ tuyển vào các Trường Sỹ quan quân đội năm 2021 bảo đảm đúng theo quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trong tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.

9. Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quân sự huyện, thành phố tổ chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị còn trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ theo đúng quy định góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Căn cứ nội dung chỉ thị này, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) để xem xét, giải quyết.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Quân lực/BQP;
- Cục Dân quân Tự vệ/BQP;
- Cục Nhà trường/BQP;
- Phòng Quân lực/QK5;
- Phòng Dân quân Tự vệ QK5;
- Phòng Quân huấn - Nhà trường/QK5;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban TSQS tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, Thành phố;
- Các trường: THPT, THDTNT, TTGDTX;
- VPUB: LĐ, KGVX;
- Lưu VT, TCDNC. TXS

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 18/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

8

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467572