• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm


 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2015 về chấn chỉnh và tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM SOÁT GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong thời gian qua, công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm chưa được chính quyền địa phương các cấp và cơ quan chức năng quan tâm đúng mức, còn buông lỏng... việc giết mổ gia súc, gia cầm còn diễn ra tuỳ tiện, nhỏ lẻ, tự phát tại hộ gia đình trong các khu dân cư ở hầu hết các vùng trong tỉnh, không đảm bảo quy trình theo quy định, hoạt động không có giấy phép, vi phạm Pháp lệnh Thú y. Do đó, đã có một số lượng lớn sản phẩm động vật kém chất lượng, không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y của cơ quan thú y vẫn lưu thông trên thị trường, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cao, làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của người tiêu dùng.

Để tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Việc giết mổ động vật để kinh doanh phải thực hiện tại cơ sở giết mổ hoặc điểm giết mổ đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, phải được cán bộ thú y kiểm soát trước, trong và sau giết mổ. Chấm dứt ngay tình trạng kiểm tra, lăn dấu và thu phí, lệ phí tại chợ. Bố trí lực lượng kiểm tra, phúc kiểm thường xuyên, liên tục tại các chợ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm.

b) Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chỉ sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan thú y kiểm soát (có đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y trên thân thịt…). Yêu cầu người hành nghề kinh doanh, giết mổ phải ký cam kết và chấp hành nghiêm việc giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Cấp phép cho các điểm kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm khi đủ điều kiện vệ sinh thú y; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh, giết mổ trái quy định. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

d) Tiếp tục thực hiện Quy hoạch; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa lại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch tại Quyết định số 5008/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Các cơ sở giết mổ phải đảm bảo định hướng lâu dài, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật.

đ) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân, các dự án tham gia đầu tư, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ. Tùy điều kiện cụ thể, ngoài chính sách của tỉnh, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ, ưu đãi để khuyến khích việc đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Tài Chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ… hỗ trợ các địa phương trong chính sách, quy hoạch, thiết kế, xây dựng cơ sở giết mổ; đề xuất giải pháp củng cố, đào tạo số cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y có chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác Liên ngành để kiểm tra, thanh tra thường xuyên, giám sát việc tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm tại các địa phương.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn quy trình kỹ thuật giúp các địa phương trong việc tập huấn, đào tạo cán bộ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức…thuộc diện quản lý của ngành do thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm trái các quy định trong công tác kiểm soát giết mổ; giao cơ quan thú y trên địa bàn tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo quy định hiện hành. Trong đó ưu tiên thanh toán tiền công cho cán bộ trực tiếp làm kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung, điểm giết mổ.

3. Sở Tài chính: chủ trì, Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ tài chính để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; hướng dẫn các địa phương, ngành chuyên môn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động kinh doanh, giết mổ theo quy định.

4. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ…theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh để các hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng, người hành nghề giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật hiểu và tự giác thực hiện.

6. Sở Y tế: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; thường xuyên cập nhật bổ sung vào danh mục quy định những chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến dùng trong giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm.

7. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện hỗ trợ chính quyền địa phương và các ngành chức năng như: Chi cục quản lý thị trường, Chi cục Thú y… trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giết mổ, lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

8. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn đã phân công chủ động theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các cơ sở, điểm giết mổ tập trung và công tác quản lý kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm tại các địa phương.

9. Tổ chức, cá nhân hành nghề giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật:

Chấp hành nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật trong việc giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật. Việc giết mổ phải đưa vào cơ sở giết mổ giết mổ tập trung, hoặc điểm giết mổ nhỏ lẻ đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, được cán bộ thú y kiểm tra trước, trong sau khi giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt, dán tem vệ sinh thú y khi đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra thị trường; tuyệt đối không kinh doanh bày bán sản phẩm động vật tươi sống tại vỉa hè, quầy, sạp… không đảm bảo vệ sinh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, định kỳ quý, năm báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266102