• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2018.

Thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Do đó, công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần phải được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế trong nước cũng như tỉnh nhà sẽ có những khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu ngân sách, như: các dự án mới trên địa bàn chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế do đang trong giai đoạn ưu đãi đu tư; các sản phẩm chủ yếu xuất khẩu của tỉnh có số nộp ngân sách còn thấp; nhiều chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung có ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu ngân sách nhà nước... Bên cạnh đó, nhiều chính sách pháp luật mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán năm 2018 về thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định:

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện: tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế, chính sách bảo hiểm nhm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích. Chủ động giải đáp các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các giải pháp tăng nhanh và bền vững diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân về việc xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 17, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 216, Bộ luật Hình sự năm 2015.

2. Tăng cường quản lý thu, chng thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

a) Cục Thuế, Cục Hải quan:

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu, khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chống thất thu; rà soát, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản hụt thu, các nguồn thu còn tiềm năng; đề ra giải pháp cụ thể để kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định. Phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Luật Quản lý Thuế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các doanh nghiệp nợ thuế.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam để thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp theo quy định, trước khi doanh nghiệp làm thủ tục cấp mới, cấp lại quyết định giao đất, cho thuê đất; hợp đồng thuê đất; giấy phép hoạt động khoáng sản; giấy phép sdụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung đối với các trường hợp tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế, như: doanh nghiệp hoạt động liên kết có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy không phát sinh thuế phải nộp, doanh nghiệp có hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu qua các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập hàng của nhiều đầu mi...

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu; phòng, chống gian lận thương mại; gian lận giá nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, gian lận thương mại.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bán, cấp hóa đơn lẻ, ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa chứng từ gây thất thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý sau khi thực hiện Đề án niêm phong đồng hồ tổng các phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để kiến nghị thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

- Ngành Thuế tiếp tục phối hợp với đơn vị được ủy nhiệm thu thuế, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế đi với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua tổ chức ủy nhiệm thu.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời tham mưu chỉ đạo công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

3. Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội trong việc cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và bảo hiểm, trong đó:

a) Kho bạc Nhà nước Nghệ An: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong công tác thu thuế; kịp thời thực hiện trích 2% số thuế Giá trị gia tăng để nộp ngân sách trên mỗi lần cấp phát khi các nhà thầu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định.

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn:

- Phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan và đơn vị nhận ủy nhiệm thu trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; thực hiện cung cấp thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thuế để cơ quan Thuế có căn cứ ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định.

- Trong trường hợp cần thiết, các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan Thuế để đối chiếu hệ thống sổ sách kế toán tài chính của doanh nghiệp với hệ thống sổ sách kế toán tài chính tại cơ quan Thuế nhằm khắc phục tình trạng các doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

- Phối hợp thực hiện trong trường hợp buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-LĐTBXH-NHNN ngày 18/02/2008 của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

c) Công an tỉnh:

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh vực thuế như các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tiền thuế, in ấn, mua bán sử dụng trái phép hóa đơn. Điều tra, xử lý kịp thời, theo quy định đối với các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực thuế, hóa đơn. Phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật bảo hiểm, như: giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ; lập danh sách khống số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hạch toán tăng chi phí, giảm thu nhập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp; hành vi chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động, vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong việc thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, bảo hiểm, gian lận, chây ỳ; nợ thuế, bảo hiểm lớn. Phối hợp với Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

e) Sở Công Thương: chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường và các hành vi kinh doanh trái phép khác, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

g) Sở Giao thông vận tải: chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế định kỳ có văn bản báo cáo Cục Đăng kiểm về thông tin các phương tiện vi phạm nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải để Cục đăng kiểm cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm định an toàn kthuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

h) Bưu điện tỉnh: chỉ đạo các đơn vị cấp dưới phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do các Chi cục Thuế thành phố, huyện, thị xã ủy nhiệm.

i) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định trước khi làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại: Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy phép hoạt động khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp.

k) Các Sở, ban, ngành: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, thu bảo hiểm với Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu ngân sách, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu thuế, thu bảo hiểm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cơ quan Thuế, cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh) để theo dõi, chđạo./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đ b/c);
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Báo Nghệ An; Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Đại

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378431