• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUÁ HẠN TẠM GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính, đảm bảo tính răn đe, từng bước nâng cao nhận thức của người sử dụng phương tiện giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh (tính đến đầu tháng 4/2018, tổng số phương tiện bị tạm giữ là 1379 phương tiện, trong đó phương tiện quá hạn tam giữ là 593 mô tô và 01 ô tô); việc tạm giữ nhiu phương tiện gây ra lãng phí lớn đối với nguồn lực xã hội và kéo theo nguy cơ dễ cháy nổ, mất trật tự an toàn xã hội.

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tập trung xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm đang bị tạm giữ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp đi với những phương tiện vi phạm đủ điều kiện (đã xác minh các tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi không nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành theo quy định tại Khoản 2, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính...); bảo đảm hoàn thành xong và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải- Cơ quan thường trực Tổ Công tác liên ngành xử lý các phương tiện giao thông vi phạm đang bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh) trước ngày 01/8/2018.

- Quán triệt đầy đủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính; hạn chế giữ phương tiện vi phạm theo tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính; trong trường hợp đủ điều kiện, bắt buộc phải giữ phương tiện vi phạm để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cần áp dụng triệt để quy định về việc giao cho tổ chc, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 10, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục trong tạm giữ và xử lý các phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc tạm giữ và xử lý phương tiện đang bị tạm giữ để cung cấp thông tin; phối hợp với Sở Tư pháp trong hướng dẫn thực hiện.

3. Sở Giao thông vận tải- Cơ quan thường trực Tổ Công tác liên ngành xử lý các phương tiện giao thông vi phạm đang bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện vi phạm;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo về tạm giữ phương tiện, xử lý phương tiện giao thông vi phạm đang bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác của Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tnh;
- Công an t
nh;
- Các Sở: GTVT, Tư pháp, Tài
chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, KTN, NC.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 09/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390067