• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TU NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2015

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015; Danh mục các công việc, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định và phân công thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Việc triển khai chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu “Phát triển ngành thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia trên biển”.

Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá sơ bộ sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2015, các chỉ tiêu của ngành đạt được còn thấp so với kế hoạch đề ra, cụ thể: trong 3 năm 2011-1013 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thủy sản tăng 5,97%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 7,34%/năm), trong đó: khai thác tăng trưởng bình quân 5,9%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 7,32%/năm), nuôi trồng thủy sản tăng trưởng bình quân 6,46%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 7,49%/năm), còn nhiều chương trình, đề án, dự án triển khai chậm hoặc chưa triển khai như lập các quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu nuôi trồng thủy sản tại các địa phương.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chưa xây dựng kế hoạch phải khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho các năm tiếp theo để thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015.

2. Căn cứ danh mục các công việc, nhiệm vụ thực hiện đã được phân công tại Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2015. Đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các chương trình, dự án, đề án ưu tiên; bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách để thúc đẩy thực hiện chương trình.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Tỉnh ủy và chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh tới các cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương để cùng phối hợp thực hiện.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức đưa tin, bài về nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; biểu dương những cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, ngư dân có những đóng góp tích cực cho việc phát triển ngành thủy sản, đồng thời lên án các hành vi tiêu cực của các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của nhà nước trong hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đề nghị Hội nghề cá tỉnh phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển ngành thủy sản tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên và vận động hội viên đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản thúc đẩy nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thủy sản; tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

386

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236221