• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Chỉ thị 05/CT-UBND tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 2 năm (2014 - 2015)

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TRONG 2 NĂM (2014 - 2015)

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Chương trình số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 và Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của đợt tổng rà soát, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn. Đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, phát hay và nhân rộng những cách m hay, hiệu quả; kiên quyết khắc phục, xử lý các thiếu sót, tồn tại trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) trên địa bàn tỉnh, gồm 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong.

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện tổng rà soát ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả theo yêu cầu.

3. Tổ chức thành lập Ban Rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở các cấp (sau đây gọi tắt là Ban Rà soát 23); thành phần Ban rà soát 23 thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban rà soát 23 các cấp chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tổng rà soát, đảm bảo đạt hiệu quả và đúng tiến độ theo quy định.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát đối tượng người có công thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền các chính sách đối với người có công với cách mạng, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của chương trình tổng rà soát; giới thiệu gương người có công tiêu biểu vượt khó vươn lên, các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác thương binh, gia đình liệt sĩ, góp phần tạo phong trào toàn xã hội chăm sóc người có công với cách mạng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương trong việc tuyên truyền các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Chỉ đạo và hướng dẫn các cấp hội cơ sở triển khai thực hiện tổng rà soát theo hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12/3/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237529