• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hành chính công


 

Chỉ thị 06/CT-CTUBND năm 2019 về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên

Tải về Chỉ thị 06/CT-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) TỈNH HƯNG YÊN

Trong thời gian qua, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2018 được cải thiện, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6 bậc so với năm 2017. Một số tiêu chí có bước tiến bộ, được xếp vào nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định. Chỉ số PAPI mặc dù đã có bước cải thiện so với năm trước nhưng mức xếp hạng của tỉnh vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp. Một số trục nội dung theo đánh giá của Chỉ số PAPI vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực như: Công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; thủ tục hành chính công; quản trị môi trường.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

a) Đối với nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, các cơ quan nhà nước phải triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện theo quy định.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử các chức danh lãnh đạo, người đại diện của tổ chức... ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đặc biệt, đối với những khoản đóng góp (xã hội, từ thiện, xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới...), đảm bảo nguyên tắc dân chủ, do người dân tham gia quyết định thực hiện và quyết định mức đóng góp; có giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

b) Đối với nội dung “Công khai, minh bạch”

- Thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm đúng quy định, đúng đối tượng. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, thôn, khu phố. Xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng các quy định về chính sách đối với hộ nghèo.

- Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Việc công khai phải đầy đủ, chi tiết; hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

- Thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất hiện thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và tại trụ sở UBND cấp xã. Kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Thực hiện công khai và thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất. Công khai kế hoạch đầu tư các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư.

c) Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”

- Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những khúc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Các dự án, chương trình đầu tư trong cộng đồng phải có sự tham gia của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

d) Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có chính sách và cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động.

- Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, tuyển dụng công chức cấp xã, đảm bảo tuyển dụng được những người có năng lực vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.

đ) Đối với nội dung “Thủ tục hành chính công”

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, nhất là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ công do UBND cấp xã cung cấp… để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

e) Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

- Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập:

+ Tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế;

+ Từng bước nâng cao chất lượng các Trạm y tế tuyến xã, Trung tâm y tế tuyến huyện để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí thấp, hiệu quả cao, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân. Đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ.

- Cải thiện chất lượng giáo dục công lập:

+ Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các trường.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và phẩm chất đạo đức.

+ Thường xuyên liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học tập của các em học sinh.

- Tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản:

+ Nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện;

+ Từng bước thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường ở nông thôn để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân;

+ Tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

+ Thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải.

- Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư:

+ Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen và các loại tội phạm mới;

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

g) Đối với nội dung “Quản trị môi trường”

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và chất lượng không khí.

- Gắn việc phát triển kinh tế với các biện pháp bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp xả thải trái phép ra môi trường gây ô nhiễm.

h) Đối với nội dung “Quản trị điện tử”

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp. Cần đổi mới giao diện, cách thức truy cập đơn giản, dễ hiểu, từ đó người dân dễ dàng truy cập và sử dụng thường xuyên hơn.

- Hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị này, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ); các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để theo dõi, chỉ đạo.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực xảy ra trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài truyền thanh tại địa phương về quyền lợi, trách nhiệm của người dân khi tham gia bầu cử, khi góp ý kiến đối với các vấn đề được trưng cầu dân ý…

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung nêu trong Chỉ thị này của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Chỉ số PAPI; tổ chức sơ kết, tổng kết để phân tích, đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời, giúp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức.

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa.

5. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công.

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm theo đúng quy định; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian, cách thức thực hiện và đối tượng.

7. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất cải tiến quy trình quản lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Mở rộng các hình thức đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện. Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng y đức của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành y; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập tuyến cơ sở.

8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo, chương trình học. Củng cố kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực, không lạm thu. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm trái quy định; bồi dưỡng đạo đức, tác phong của đội ngũ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

9. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cấp đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; tham mưu đẩy nhanh tiến độ cấp nước, thoát nước đô thị; rà soát các TTHC liên quan đến cấp Giấy phép xây dựng để tạo thuận lợi tối đa cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

10. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn trong ngày. Rà soát, giải quyết các TTHC liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tham mưu UBND tỉnh các biện pháp nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân có thể dễ dàng truy cập, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, quyết định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-CTUBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 17/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-CTUBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416317