• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được các ngành tỉnh, các cấp quan tâm thực hiện và có những kết quả nhất định, đáng khích lệ. Tuy nhiên, nguồn điện quốc gia vẫn còn nguy cơ thiếu hụt và trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tai nạn điện, nhiều đường dây điện hạ áp từ sau điện kế của ngành điện đến hộ sử dụng điện chưa đảm bảo an toàn điện, mất mỹ quan, có nguy cơ dẫn đến tai nạn về điện.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần khắc phục thiếu hụt nguồn điện quốc gia và tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện; đảm bảo an toàn điện cho người, giảm tổn thất điện năng, góp phần xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí số 4 về điện thuộc Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quán triệt và thực hiện tốt việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

2. Về tiết kiện điện

a) Đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước:

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 12/4/2016.

Xây dựng quy chế thực hiện tiết kiệm điện; hàng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương; đảm bảo hàng năm thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% nhu cầu điện năng sử dụng trong năm của cơ quan, đơn vị bằng các biện pháp thực hành tiết kiệm điện và thay đổi công nghệ mới, thiết bị điện có hiệu suất cao.

Triển khai thực hiện việc thay dần các loại đèn chiếu sáng thế hệ cũ hiệu suất thấp, không tiết kiệm điện bằng các loại đèn có hiệu suất cao, tiết kiệm điện như đèn huỳnh quang T8-36W, đèn compact, đèn led… Khi mua sắm các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 thì phải mua sắm các phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng loại Nhãn xác nhận (Nhãn ngôi sao năng lượng) hoặc Nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 05 sao.

b) Đối với đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng, tiếp tục duy trì giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng đối với hệ thống chiếu sáng còn sử dụng đèn thế hệ cũ ở các tuyến đường có mật độ giao thông thấp (trừ biển báo, đèn tín hiệu, đèn chỉ dẫn giao thông); điều chỉnh thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng hợp lý (bật lúc 18 giờ 30 phút và tắt lúc 5 giờ, tùy theo địa bàn và các mùa trong năm có thể bật, tắt sớm hoặc trễ hơn khoảng 30 phút). Khi thay thế hoặc đầu tư mới hệ thống chiếu sáng công cộng phải sử dụng loại đèn chiếu sáng tiết kiệm điện có hiệu suất cao, đèn led hoặc đèn 2 cấp công suất (có thể điều chỉnh giảm công suất vào giờ thấp điểm khi mật độ giao thông giảm).

c) Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ ban hành phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%. Thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp và thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các doanh nghiệp khác áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Đối với sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ trồng thanh long sử dụng đèn tiết kiệm điện, loại bỏ dần đèn tròn (đèn sợi đốt) chuyển sang sử dụng đèn tiết kiệm điện để chong đèn cây thanh long ra hoa trái vụ.

3. Về an toàn trong sử dụng điện

Các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy định kỹ thuật điện nông thôn.

Giai đoạn từ năm 2017 - 2020, tập trung khắc phục tình trạng mất an toàn lưới điện hạ áp nông thôn từ sau điện kế của ngành điện đến từng hộ sử dụng điện; đảm bảo đến năm 2020 có 100% xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện đúng theo nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tổ chức thực hiện

a) Công ty Điện lực Tiền Giang:

Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này trong toàn Công ty; chủ động xây dựng phương án ứng phó trường hợp mất cân đối cung cầu điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

Việc thực hiện cắt điện phải theo nguyên tắc luân phiên và phải thông báo rộng rãi cho nhân dân khu vực bị cắt điện biết trước ít nhất năm ngày; tránh trường hợp cắt điện kéo dài hoặc nhiều lần trong ngày ở một khu vực hoặc một phụ tải điện; việc cắt điện, cấp điện trở lại phải đúng thời gian đã thông báo và phải thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra tại các địa phương, các khách hàng sử dụng điện quan trọng theo danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm về an toàn điện đối với lưới điện do đơn vị quản lý, kể cả đường dây cao áp. Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trong các khâu phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, phấn đấu đến năm 2020 giảm tổn thất điện năng xuống còn dưới 6,3%.

Đề xuất, kiến nghị Tổng Công ty Điện lực miền Nam bố trí vốn để đầu tư xây dựng lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt, đặc biệt là sớm bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn 120 xã chưa đạt tiêu chí số 4 về điện, đảm bảo đến năm 2020 có 100% xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh bằng vốn ngành điện; trong đó lưu ý, sớm đầu tư xây dựng các công trình điện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến độ ra mắt các xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.

Phối hợp với địa phương hướng dẫn cho hộ sử dụng điện về kỹ thuật lưới điện từ sau điện kế của ngành điện đến hộ sử dụng điện do hộ dân quản lý và các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện. Xây dựng kế hoạch và thực hiện xóa điện kế tổng dùng chung từ 02 hộ trở lên trên địa bàn tỉnh; dự kiến kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Sở Công Thương.

Định kỳ hàng tháng, báo cáo Sở Công Thương về tình hình sử dụng điện, điện năng tiêu thụ của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, của đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng, của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và những cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh… so với chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm trong năm; trước tháng 12 hàng năm có văn bản báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Công Thương:

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung được phân công trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 12/4/2016.

Tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án ứng phó trường hợp mất cân đối cung cầu điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề xuất, gửi Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để tổ chức triển khai theo quy định.

Soạn thảo nội dung về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương để tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền về tiết kiệm điện và an toàn điện bằng nhiều hình thức; tổ chức tập huấn cho công chức kiêm nhiệm quản lý nhà nước về điện ở cấp huyện, cấp xã về các quy định về tiết kiệm điện và an toàn điện; vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng các đợt phát động của Trung ương và của tỉnh về tiết kiệm điện, an toàn điện.

Phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang lập kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, theo dõi kiểm tra và đôn đốc Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện theo kế hoạch.

Tổ chức kiểm tra về tiết kiệm điện và an toàn điện; trong đó, tập trung kiểm tra an toàn điện trên địa bàn các xã được quyết định công nhận đạt chuẩn nông nông thôn mới, các xã được chọn xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; kiểm tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chịu trách nhiệm theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này; định kỳ tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

c) Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai nội dung kiểm tra về an toàn điện lồng ghép trong công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ để phòng chống cháy nổ, hạn chế để xảy ra các tai nạn về điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực nông thôn.

d) Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

đ) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng điện an toàn.

Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và thực hiện các quy định theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nội dung Chỉ thị này.

e) Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; tuyên truyền giới thiệu và cung cấp thông tin cần thiết về sản phẩm tiết kiệm điện (tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác).

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung được phân công trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 12/4/2016. Chủ động xem xét bố trí kinh phí để phục vụ cho công tác kiểm tra về an toàn điện trên địa bàn quản lý.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thông suốt, thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ và Chỉ thị này; chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền ít nhất mỗi tuần một lần.

Hỗ trợ ngành điện trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình điện trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý.

Theo dõi, kiểm tra việc mua sắm các phương tiện, thiết bị điện thuộc danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc: hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý về việc xây dựng quy chế thực hiện tiết kiệm điện, việc đăng ký phương án (kế hoạch) sử dụng điện; phối hợp với điện lực cấp huyện hướng dẫn cho hộ sử dụng điện về kỹ thuật an toàn điện sau điện kế do hộ dân quản lý, các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện; xây dựng có phương án đầu tư mới, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn từ đồng hồ điện đến hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn và biện pháp xử lý các trường hợp không đảm bảo an toàn điện.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: thường xuyên kiểm tra, xác định các đường dây điện không an toàn để tuyên truyền, vận động, yêu cầu người sử dụng điện tuân thủ các quy định về an toàn điện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo thẩm quyền, quyết định thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện không an toàn; việc kiểm tra an toàn điện gắn với việc tổ chức thực hiện tiêu chí số 4 về điện thuộc Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kiểm tra an toàn điện các đường dây hạ áp từ sau điện kế của ngành điện đến hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã được chọn xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và các năm tiếp theo; đối với các đường dây điện chưa đảm bảo an toàn, phải có biên bản đề nghị chủ sở hữu cam kết sửa chữa, có giải pháp hỗ trợ người dân thực hiện, đảm bảo an toàn điện theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo việc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này và các vụ tai nạn về điện (nếu có xảy ra) trên địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang:

Đề nghị Báo Ấp Bắc đăng tin định kỳ trên báo về các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện.

Đài truyền thanh và Truyền hình Tiền Giang xây dựng nội dung, tổ chức đưa tin biểu dương các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt Chỉ thị thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét nêu một số đơn vị chưa thực hiện tốt Chỉ thị này; xây dựng chuyên mục về tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện để tuyên truyền định kỳ trên Đài mỗi quý ít nhất một lần.

Căn cứ nội dung kế hoạch hoạt động của đơn vị gắn hỗ trợ chính sách và tạo điều kiện cho Công ty Điện lực Tiền Giang trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện.

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các cấp tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện theo Chỉ thị này và giám sát việc thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức hiện thực nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 06/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362189