• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Điện Biên,ngày 25 tháng 06 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình giải pháp chđạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2018; Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018. Theo đó UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động với các nhóm giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Qua 5 tháng triển khai thực hiện tổng thu ngân sách địa phương đạt 44,21% dự toán giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 39,7% dự toán giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 33,7% dự toán giao. Các khoản chi cân đối cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, trong 5 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác tài chính - ngân sách, đó là: Một số khoản thu ngân sách chưa đạt tiến độ, số nợ thuế vẫn còn ở mức cao so với dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tình hình giải ngân vốn đầu tư còn chậm.

Dự báo việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh theo Nghị quyết của HĐNĐ tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố quán triệt và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sn xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, đảm bảo an toàn tài chính; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch, đề án, báo cáo, chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện tốt các nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:

Các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác thu ngân sách nhà nước theo Thông báo kết luận số 20/TB-BCĐ ngày 23/4/2018 của Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh, phấn đu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu đã được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung sau:

a) Cục Thuế tnh:

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, t chc, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý thu nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình thu nợ và Luật Quản lý thuế. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu phát sinh. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục về thuế kịp thời, đúng quy định, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí việc thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan trong việc thu thập thông tin quản lý người nộp thuế. Duy trì việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng thương mại; triển khai thực hiện tốt nộp thuế điện tử, chương trình quản lý thuế tập trung TMS.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giy chứng nhận quyn sử dụng đất đđảm bảo tăng thu tin sử dụng đất, thuê đất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cấp quyn khai thác khoáng sản. Đề xuất các giải pháp và phối hợp với cơ quan Thuế để quản lý tốt các nguồn thu từ hoạt động khoáng sản, giảm nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn trong công tác quản lý thu thuế; chỉ đạo quản lý thu thuế đối với công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác; chng thất thu qua giá và gian lận thương mại trên địa bàn; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo cấp ủy, UBND các xã, phường thị trấn, Hội đồng tư vấn thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý người nộp thuế, quản lý doanh thu, mức thuế của người nộp thuế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu về hộ kinh doanh, về doanh thu tính thuế, đảm bảo công bằng về thuế, lưu ý tập trung vào quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, kinh doanh nhà trọ; tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác thu thuế, đảm bảo thu ngân sách đúng quy định.

- Chỉ đạo các ngành thuộc địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn; giám sát, kiểm tra việc thực hiện về đối tượng thu, mức thu, sử dụng biên lai, vé... khi thu phí theo đúng quy định; gắn trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở đối với hoạt động quản lý thu thuế trên địa bàn.

3. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định:

a) Đối với chi đầu tư:

Các ngành, các cấp quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 tại công văn số 2438/VPCP-KTTH ngày 25/3/2018 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018 về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Tăng cường công tác chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, BQLDA chuyên ngành, khu vực chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dán, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền Điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài), trong trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, đề xuất xử lý trách nhiệm của tập th, cá nhân có liên quan, đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển (hoặc đề nghị Trung ương điều chuyn) kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (bao gồm cả kế hoạch vn năm 2017 kéo dài) cho các dự án khác có khối lượng thực hiện nhưng còn thiếu vn bố trí.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Đối với chi thường xuyên:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh trong điều hành chi ngân sách. Các ngành, các cấp rà soát, đôn đốc các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ chi đã giao từ đầu năm (lưu ý về các nội dung sửa chữa, mua sắm; các quy trình lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vt chất theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính). Khẩn trương phân bổ các nguồn kinh phí được trung ương bổ sung tăng ngoài dự toán đầu năm, đặc biệt lưu ý thực hiện các chính sách xã hội, các chính sách liên quan trực tiếp đến chi trả chế độ cho con người.

Nghiêm túc thực hiện chủ trương thc hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Hạn chế việc mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành; kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực. Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý và kết hợp hợp lý các loại cuộc họp, tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan... tiết giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 2850/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; đối với mua sắm trang thiết bị phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành về an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, bảo đảm nguồn chi trả và thanh toán kịp thời, đúng tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định. Không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.

4. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác quản lý giá; đăng ký, kê khai giá; niêm yết và bán theo giá niêm yết thuộc thẩm quyền trên địa bàn tỉnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà nước. Trong đó tập trung vào triển khai các giải pháp về phát triển thương mại, kiểm soát giá cả, ổn định thị trường, ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh cho người, xăng dầu, sắt thép, vật liệu xây dựng, sữa cho trẻ em...; tăng cường sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, kiểm soát cung cầu các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng thuộc din bình ổn giá... Theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường trong nước, trong tỉnh và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ để kịp thời tng hợp, dự báo, đánh giá và có các biện pháp chỉ đạo điều hành phù hợp; đồng thời, tăng cường công tác công khai, minh bạch và chủ động cung cấp các vấn đề được xã hội quan tâm.

Sở Tài chính chủ trì, thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường, báo cáo Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời nắm bắt và có biện pháp xử lý trong công tác điều hành và quản lý giá trên địa bàn. Kết hợp với Sở Xây dựng và phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố khảo sát nắm bắt giá thị trường làm cơ sở cho việc thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các ngành các cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần thúc đy sản xuất, lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ quyền và li ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng nhp lu, gian ln thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn.

5. Về công tác quyết toán.

5.1. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

Các ngành, các đơn vị tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm túc Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Luật ngân sách nhà nước về chấp hành và quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc các ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư, Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nộp báo cáo quyết toán theo nội dung, mẫu biểu quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017; Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính; tổng hợp đối chiếu số liệu thu, chi với cơ quan thu, Kho bạc nhà nước; trong đó lưu ý đến các nội dung mới về chuyển đổi hạch toán vốn nước ngoài thực hiện ghi thu, ghi chi và nguồn vốn trái phiếu chính phủ chuyển vào quyết toán ngân sách địa phương tnăm 2017, lập tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, làm cơ sở cho việc chuẩn bị thực hiện kim toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2017.

5.2. Quyết toán dự án hoàn thành.

Các ngành, các cấp các đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước và các Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Giao cơ quan Thanh tra chủ trì phối hợp cơ quan tài chính tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đặc biệt là việc quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng từ năm 2005-2014 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017, s4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 và các dự án nông thôn mới;

Cơ quan Tài chính tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đảm bảo thời gian, nội dung, mẫu biu và số liệu báo cáo, đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

6. Về dự toán ngân sách địa phương năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm địa phương 2019-2021.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Yêu cầu các ngành, các đơn vị bám sát quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương 2019-2021, đảm bảo đúng thời gian, mẫu biểu, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo trung ương theo đúng thời gian quy định (Báo cáo gửi trung ương trước ngày 20/7/2018).

7. Về chấp hành các nội dung kiến nghị theo các kết luật của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước và kế hoạch kiểm toán năm 2018.

Các ngành, các đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, điều kiện làm việc để phục vụ công tác kiểm toán tại đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị công bố các Quyết định kiểm toán tại địa phương năm 2018. Đồng thời tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước các năm trước còn chưa thực hiện.

Giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống triển khai thực hiện tốt các nội dung kiểm toán tại địa phương; kịp thời tham mưu với tnh để chỉ đạo trong quá trình kiểm toán thực hiện triển khai các nội dung kiểm toán trên địa bàn. Các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước chuẩn bị tốt tài liệu số liệu, rà soát, kiểm tra các tài liệu số liệu đã báo cáo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kiểm toán nhà nước tại cơ quan đơn vị. Thực hiện đối chiếu thống nhất số liệu với cơ quan tài chính trước khi báo cáo Kiểm toán nhà nước.

Các cơ quan đơn vị đã được kiểm toán, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với ngân sách địa phương năm 2016, và các năm trước chưa thực hiện. Trường hợp có các yếu tố khách quan không thể thực hiện được các nội dung đã kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước thì có báo cáo giải trình làm rõ với UBND tỉnh và cơ quan Kiểm toán nhà nước khi thực hiện kiểm tra thực hiện kiến nghị đối với Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 và các năm trước theo Quyết định số 65/QĐ-KV VII ngày 23/5/2018 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII.

8. Về cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thc thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ, có thái độ phối hợp tích cực và có hiệu quả.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình đcán bộ, nhất là cấp huyện để đáp ứng yêu cu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng các phn mm chuyên dụng trong công tác quản lý; quan tâm bảo trì, bảo hành, nâng cấp hạ tầng truyền thông, máy, thiết bị phục vụ công tác. Rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức cá nhân, người dân và doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của nhà nước và thuận tiện cho đối tượng đến giao dịch, làm việc. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các nhiệm vụ tỉnh giao; đề nghị, kiến nghị của cấp dưới, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đặc biệt lưu ý về chất lượng và thời gian thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác thu, chi ngân sách, quy trình thực hiện, đi tượng thực hiện, chế độ chính sách hiện hành.

- Duy trì và thực hiện tốt công tác báo cáo công khai ngân sách nhà nước định kỳ; công bố công khai ngân sách nhà nước trên hệ thống thông tin của ngành và của tỉnh đối với các hoạt động quản lý thu, chi ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan đơn vị, định kỳ hàng tháng, Quý, đột xuất có trách nhiệm tổng hp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh để nắm và chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- UBMTTQ t
nh;
- TT HĐND-UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA thuộc t
nh;
- Báo Điện Biên Phủ, Đài PTTH tỉnh;
- C
ng TT điện ttỉnh;
- Lưu: VT, LĐVP, CV các khối(trên hscv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 25/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387374