• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán về ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN VỀ NGÂN SÁCH VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Nhm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các kết luận và kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước về báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Tha Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thuế tỉnh, Hải quan tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phú Vang và Phong Điền; Giám đốc, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được kiểm toán (gọi tắt là cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của kiểm toán) khẩn trương kiểm tra, rà soát các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán (theo các biên bản kết luận) liên quan đến các cơ quan, đơn vị thuộc ngành mình, cấp mình quản lý để thực hiện ngay các việc sau:

a) Tổ chức tổng kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai sót được phát hin trong quá trình kiểm toán để có những giải pháp khc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý ngân sách, tin và tài sản của nhà nước.

b) Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại các báo cáo kiểm toán của Tổ kim toán (đã gửi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận của kiểm toán) và các Phụ lục báo cáo kiểm toán đính kèm tại Công văn số 570/KTNN-TH ngày 11/12/2015 của Kiểm toán nhà nước (giao Sở Tài chính phôtô cho các cơ quan, đơn vị liên quan). Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán thì phải ghi rõ trên chứng từ nội dung và số tiền thực hiện theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước.

c) Các cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (phôtô kèm theo đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước) về Sở Tài chính trước ngày 25/3/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Kiểm toán nhà nước.

2. Đối với Sở Tài chính:

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Kiểm toán, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Kiểm toán nhà nước Khu vực II về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Sau ngày 31/3/2016, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện kết luận kiểm toán nhưng không có lý do chính đáng, hoặc đã thực hiện kết luận nhưng không có báo cáo gửi về Sở Tài chính, UBND tỉnh sẽ sử dụng các biện pháp tài chính cần thiết để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Đối với Kho bạc nhà nước các cấp:

Phối hợp với Sở Tài chính, các Ban Quản lý dự án theo dõi, đôn đốc thu hồi số dư tạm ứng vốn XDCB theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính trong việc đôn đốc các đơn vị nhằm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Giám đốc và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp được kiểm toán nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kiểm toán NNKV II;
- TVT
U, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND
tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, các Doanh nghiệp được kiểm toán;
- VP UBND: CVP v
à các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

2.147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
306429