• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về tập trung chỉ đạo triển khai, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Chỉ thị 07/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ HCM EGOV FRAMEWORK 2.0 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thtướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo trin khai thí đim hệ thống Chính quyn điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho 06 đơn vị gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; UBND các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành và 72 văn phòng UBND cấp xã thuộc 2 huyện này. Cho đến nay, các đơn vị tham gia thí đim đã được tiếp nhận, vận hành thành thạo, ổn định hệ thống. Thực tế triển khai tại các đơn vị thí điểm, đặc biệt tại Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy đây là hệ thống phần mềm hiện đại, dễ sử dụng, có đầy đủ tính năng phục vụ xây dựng chính quyn điện tử cấp tỉnh, đáp ứng tt khả năng kết ni liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện và đến tận cấp xã. Quá trình triển khai thí điểm thành công là cơ sở khẳng định có thể triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An cũng đã thống nhất triển khai hệ thống HCM Egov Framework 2.0 trong tất cả các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An, yêu cầu đến ngày 30/6/2016 phải hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản đến cấp sở và huyện, chính thức vận hành trong toàn tỉnh trước ngày 02/9/2016.

Để công tác triển khai ứng dụng kịp thời, đảm bảo đồng bộ, ổn định, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đu mối chịu trách nhiệm triển khai mô hình Chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống HCM Egov Framework 2.0 trong toàn tỉnh, gm các nội dung: cài đặt, đào tạo, chuyển giao, đưa vào vận hành hệ thống.

- Tham mưu UBND tnh phê duyệt các phương án đảm bảo duy trì, quản lý, giám sát, vận hành hệ thống đng bộ, với quy mô tập trung thống nhất trong toàn tỉnh, trong đó tập trung các nội dung: Nguồn nhân lực quản trị, vận hành hệ thống; Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới cho các đơn vị; Hiệu chnh phần mềm theo nhu cầu ứng dụng tại tỉnh Nghệ An; Thuê dịch vụ trung tâm tích hp dữ liệu để vận hành hệ thống; xây dựng hệ thống trục liên thông kết nối văn bản trong toàn tỉnh; chuyển giao hệ thống số hóa, bóc tách văn bản tự động; hệ thống cổng thông tin dịch vụ hành chính công một cửa điện tử liên thông trong toàn tỉnh,... và các ứng dụng khác thuộc hệ thống HCM Egov Framework 2.0.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc triển khai mô hình Chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An. Hàng tháng tổng hợp kết quả triển khai đbáo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

- Phi hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của hệ thống HCM Egov Framework 2.0 với mục tiêu ứng dụng triệt đ Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An.

2. Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả hệ thống HCM Egov Framework 2.0 tại địa phương, đơn vị mình.

- Bổ sung, lắp đặt thiết bị cần thiết đảm bảo yêu cầu triển khai phần mềm theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cử Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách CNTT của đơn vị mình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp thu kỹ thuật hệ thống trong quá trình cài đặt, tiếp nhận, chuyển giao phần mềm và phối hợp vận hành, quản lý hệ thống sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

- Kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc sử dụng phần mềm đúng quy trình nghiệp vụ.

- Xây dựng các quy chế, quy định nội bộ về khai thác, quản trị và vận hành hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo trách nhiệm cụ thể ca từng cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia vào sử dụng.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức triển khai, cài đặt, đào tạo chuyển giao, quản lý, giám sát, vận hành toàn bộ hệ thống HCM Egov Framework 2.0.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu UBND tỉnh phương án bổ sung nguồn nhân lực hỗ trợ vận hành hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá thi đua hoàn thành nhiệm vụ thực hiện triển khai chính quyền điện tử Nghệ An.

Yêu cầu Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyn thông đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Giám đốc các sở;
- CT UBND các huyện, TP, TX;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH t
nh;.
- Lưu: VT
, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Ngọc Hoa
Ngày ban hành: 15/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 07/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332170