• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 08/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do tỉnh Phú Thọ ban hành năm 2017

Tải về Chỉ thị 08/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 trên nền tảng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; các lĩnh vực kinh tế, xã hội có bước phát triển đồng bộ, bền vững hơn. Tuy nhiên, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, sáu tháng đầu năm ước đạt 5,96% (cùng kỳ năm 2016 đạt 8,57%). Để đảm bảo đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nhiệm vụ của những tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

UBND tỉnh kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 là khoảng 7,5%. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị:

a) Quán triệt nghiêm túc quan điểm của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ và trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; nỗ lực và quyết tâm tối đa thực hiện được mục tiêu đã đề ra.

b) Triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2017 của từng ngành, lĩnh vực như sau: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,2%, dịch vụ tăng 6,2%, nông nghiệp tăng 3,7%.

c) Căn cứ mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

d) Triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp đề ra; đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên tiến độ; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; hàng tháng, quý báo cáo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

2. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng năm 2017 như sau:

a) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp: Quyết liệt triển khai tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trọng tâm là các lĩnh vực đạt điểm số thấp hoặc giảm điểm. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 8/6/2017 về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo kế hoạch. Lãnh đạo các cấp, ngành chủ động đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

b) Phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo các quỹ mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Hoàn thành, đưa vào vận hành đối với nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trung Hà; vận hành hiệu quả nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Thụy Vân. Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp trên nguyên tắc ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Chuyển dịch phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao, chú trọng doanh nghiệp tư nhân trong nước. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhà máy đưa vào sản xuất, cho sản phẩm mới ra thị trường.

c) Phát triển khu vực dịch vụ: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình thương mại, du lịch trọng điểm tại Thành phố Việt Trì. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư sớm nghiên cứu, đề xuất các dự án: Thương mại, dịch vụ tại Chợ Trung tâm Việt Trì, Khu du lịch Đầm Ao Châu - Hạ Hòa, Khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Sơn. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút các Tập đoàn, Tổng công ty lớn đầu tư các dịch vụ cao cấp, khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh. Tăng cường liên kết phát triển tua, tuyến và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt sản phẩm dịch vụ hiện có. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng; cân đối nguồn vốn thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, triển khai các dự án trọng điểm; chú trọng cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách.

d) Phát triển khu vực nông nghiệp: Quyết liệt thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai; rà soát, khoanh vùng để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; đồng thời hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo khung lịch thời vụ và diện tích gieo trồng; đưa các cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đẩy nhanh cải tạo đàn gia súc, gia cầm; mở rộng diện tích nuôi thủy sản thâm canh, bán thâm canh để nâng cao năng suất. Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động tối đa nguồn lực đi đôi với nhân rộng các mô hình điển hình để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới; chú trọng cải thiện và bảo vệ môi trường nông thôn.

đ) Thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

e) Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển. Hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh thông qua giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các cấp, ngành giai đoạn 2016-2020. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án và giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công trình; hoàn thành thủ tục đầu tư triển khai các dự án lớn, trọng điểm ngay trong năm 2017, đầu năm 2018. Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến đường nối từ Cầu Đồng Quang đi Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Chú trọng thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước, đặc biệt là hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, sớm triển khai các dự án theo hình thức xã hội hóa, đối tác công tư (PPP); đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Việt Trì - Ba Vì; đưa các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp mới đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này định kỳ hằng tháng, quý; đề xuất các biện pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phát hiện các vấn đề, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung phát sinh để xem xét quyết định. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, phân tích, đánh giá chính xác; đảm bảo tính đúng, tính đủ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và các chỉ tiêu kinh tế khác của các tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2017 (định kỳ hằng tháng); xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Các Bộ: KH& ĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KTTH4 (100b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 23/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 08/CT-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365347