• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2020

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới;

Thực hiện văn bản số 12420/BQP-TM ngày 08/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020;

Thực hiện Công văn số 1476/BTL-TM ngày 28/10/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020;

Căn cứ kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển quân chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu; tuy nhiên kết quả tuyển quân năm 2019 vẫn còn một số điểm hạn chế cần tập trung khắc phục đó là:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện quy trình công tác tuyển quân, như: Quản lý thực lực, sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị - chính sách; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa được sâu rộng và chưa thường xuyên liên tục, hình thức chưa phong phú, mới chỉ tập trung vào giai đoạn khám sức khỏe, phát lệnh và tổ chức giao, nhận quân là chủ yếu.

- Công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển quân nhất là cấp xã, cấp huyện chưa được làm thường xuyên, do đó quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nhất là khi có các văn bản mới chưa có sự phối hp đồng bộ, thống nhất, biện pháp còn lúng túng.

- Công tác đăng ký, quản lý thực lực công dân nam đủ 17 tuổi và thanh niên trong độ tuổi làm NVQS có địa phương chưa chỉ đạo, triển khai chặt chẽ đến tng thôn, xã; chưa có sự phối hp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các địa phương với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp (chủ yếu khoán trắng cho cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS), do vậy còn để sót thực lực.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách của một số địa phương nhất là cấp cơ sở (thôn, xã) còn sơ sài, chất lượng chưa cao, nhiều sai sót, đặc biệt có một số trường hp được miễn, hoãn gọi nhập ngũ sai Luật NVQS. Một số địa phương chưa triển khai thực hiện việc công khai danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định.

- Việc tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên có địa phương tổ chức nhưng chưa chặt chẽ, chất lượng không cao, từ đó tỷ lệ điều khám của một số địa phương vượt quá quy định (4 thanh niên/chỉ tiêu).

- Hội đồng khám sức khỏe của một số địa phương khám, kết luận sức khỏe có nhiều trường hợp chưa chính xác nên khi giao quân cho các đơn vị buộc phải loại trả về địa phương, như: Thị lực, mạch - huyết áp, hở van tim, Lao phổi, khối u họng, thoái hóa võng mạc mắt, gãy xương, động kinh (co giật)...

- UBND các cấp chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo tuyển chọn số thanh niên là Đảng viên, công chức, viên chức; số đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học (trong các cơ quan nhà nước) để nâng cao chất lượng của công tác tuyển quân.

- Công tác phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ, tỷ lệ thanh niên nhận lệnh gián tiếp cao. Quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự còn nhiều hạn chế dẫn đến một số thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ; việc đào bỏ ngũ, cắt quân số ở các đơn vị và xử lý thanh niên vi phạm Luật NVQS không kiên quyết chưa triệt để, chưa phối hp tổ chức và triển khai chặt chẽ các biện pháp xử lý.

Để kịp thời khắc phục những sai sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020; trên cơ sở quy chế phối hp thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Hội đồng NVQS tnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật NVQS, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của trên và Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới, đến cp ủy Đảng, chính quyn cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cp ủy, chính quyn các cp đi với công tác tuyển quân, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhà nước, Luật NVQS và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân đến mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

2. UBND các cấp quán triệt, thực hiện đúng theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hp trong thực hiện công tác tuyển quân và chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phải nắm chắc Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân hàng năm, phát huy hết chức năng của ngành mình, tham mưu giúp UBND cùng cấp trong việc thực hiện công tác tuyển quân theo đúng quy định.

3. Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý thực lực theo quy định tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ, quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tổ chức thanh toán cho công dân kiểm tra, khám sức khỏe NVQS theo Công văn số 3219/QL-QSCS ngày 03/10/2017 của Cục Quân lực, Công văn số 4520/CTC-CĐCS ngày 30/8/2017 của Cục Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ đối với công dân thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ cấp thôn xã; chú trọng số đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học (tuổi đời 26 - 27) đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

4. Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Ban CHQS các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng NVQS các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị - chính sách nhất là cấp xã, cấp thôn thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trình tự buổi tổ chức xét duyệt chính trị chính sách. Thực hiện nghiêm việc công khai danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định; kết hợp với thông tin trên đài truyền thanh đến từng thôn để tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển quân.

5. Thực hiện sơ tuyển sức khỏe chặt chẽ, đúng quy định; chốt danh sách đối với số thanh niên có chất lượng tốt để bảo đảm tỷ lệ gọi khám không vượt quá 4 người trên 1 chỉ tiêu theo quy định; đồng thời chỉ đạo cấp ủy đảng chính quyền, đoàn thể xã hội (xã, phường, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố) làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong thực hiện Luật NVQS.

6. UBND các cấp kiện toàn đầy đủ Hội đồng khám bảo đảm đầy đủ trang thiết bị khám tuyển; phát huy tốt trách nhiệm, có biện pháp tổ chức khám chặt chẽ, kết luận chính xác, không để thanh niên lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi trốn tránh; hạn chế đến mức thp nhất việc loại trả vì lý do sức khỏe sau phúc tra. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức phối hợp, tham mưu trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, thống nhất ban hành duy nhất một quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

7. Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển chọn những công dân nhập ngũ phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe; trình độ văn hóa, đúng độ tuổi quy định theo hướng dẫn tại văn bản số 12420/BQP-TM ngày 08/11/2019 của Bộ Quốc phòng. Tổ chức soát xét, tuyển chọn trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ưu tiên phát lệnh gọi nhập ngũ số thanh niên có trình độ văn hóa cao, sức khỏe tốt; chú trọng tuyển số thanh niên là Đảng viên, số đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, công chức, viên chức; số có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, số có tay nghề như: Thợ cắt tóc, thợ nề, thợ mộc, thợ điện, cơ khí... để giao quân cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, huấn luyện.

8. Hoàn chỉnh hồ sơ và kế hoạch giao quân gắn với vùng động viên; hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất chốt quân số và tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày giao quân 15 ngày. Tích cực, chủ động thực hiện tốt mọi mặt công tác bảo đảm; tổ chức giao, nhận quân chặt chẽ, giao người nào chắc người đó, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, đúng quy định, tỷ lệ loại trả sau phúc tra không quá 2% so với chỉ tiêu giao quân cho từng đơn vị nhận quân.

9. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, gia đình, cá nhân và thanh niên điển hình; đồng thời xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, xử lý triệt để những trường hợp vi phạm còn tồn đọng của những năm trước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật; những trường hp vi phạm đã bị xử lý nhưng vẫn cố tình vi phạm thì tiếp tục xử phạt và củng cố hồ sơ đề nghị truy tố, xét xử trước pháp luật để làm gương.

Yêu cầu Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), các ủy viên Hội đồng NVQS tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về UBND tỉnh thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT + NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 25/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432637