• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Công văn số 3564/VPCP-V.I ngày 18/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý, trọng tâm như: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản quan trọng khác dự kiến được ban hành trong năm 2018 như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi)...

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTN theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/5/2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

4. Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra các nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư, mua sắm công… thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác PCTN; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường thực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NCK.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 22/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383376