• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 công khai, minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÔNG KHAI, MINH BẠCH GIÁ CẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Để tăng cường công khai, minh bạch đối với giá cả hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 3068/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Quân y 87 Hải Quân, Bệnh viện 22/12 công khai giá một số loại thuốc thiết yếu chữa bệnh và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở Y tế và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://www.soytekhanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

2. Sở Công Thương công khai giá điện, xăng, dầu, khí hóa lỏng (gas); phí, lệ phí các hạng chợ.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở Công Thương và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://sct.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

3. Sở Nông nghiệp và PTNT công khai giá giống cây trồng, giống vật nuôi và địa điểm của một số cơ sở cung ứng giống cây trồng, giống vật nuôi.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở Nông nghiệp và PTNT và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

4. Sở Xây dựng công khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo bảng giá công bố hàng tháng.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở Xây dựng và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://sxd.khanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

5. Sở Giao thông vận tải công khai giá cước vận tải bằng xe ô tô và danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh gồm: Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng và vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở Giao thông vận tải và liên kết với website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://www.sgtvtkhanhhoa.gov.vn hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

6. Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch công khai giá dịch vụ lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

- Hình thức công khai: Công khai trên website của Sở VH-TT-DL và liên kết của website của Sở Tài chính.

- Thời gian công khai: Công khai hàng ngày, cập nhật thường xuyên nếu có biến động giá.

- Địa chỉ website tra cứu, truy nhập: http://www.nhatrang-travel.com hoặc http://stc.khanhhoa.gov.vn

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng theo dõi, giám sát và tổ chức thanh tra, kiểm tra giá trên địa bàn quản lý; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh bổ sung các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cần công khai thông tin giá cả trên địa bàn.

8. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để liên kết website công khai thông tin giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương trên website của Sở Tài chính; cập nhật, nắm bắt tình hình giá cả các hàng hóa, dịch vụ nói trên để phục vụ cho công tác tham mưu UBND tỉnh các chính sách về giá trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các vướng mắc (nếu có) đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện hàng tháng, báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để giải quyết kịp thời; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tổ chức phát sóng, đăng báo tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết và truy cập thông tin giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT, UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Văn phòng BCĐ PCTN;
- Các Sở: CT, XD, Y tế, GTVT, NNPTNT, VH-TT-DL, Tài chính (thực hiện)
- UBND các huyện, thị xã, TP (thực hiện);
- Bệnh viện Giao thông vận tải (phối hợp);
- Bệnh viện Quân Y 87 Hải quân (phối hợp);
- Bệnh viện 22/12 (phối hợp);
- Đài PT & TH, Báo KH (thực hiện);
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Các phòng: TH, VX, NC, XDND;
- Lưu: VT, HP, HB, HN, HLe

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204664