• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tải về Chỉ thị 11/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị trong tỉnh đã và đang được mở rộng và phát triển, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch có nhiều chuyển biến, quy hoạch xây dựng đã đáp ứng khai thác được một số tiềm năng và lợi thế trong việc thu hút đầu tư, phát triển đô thị. Công tác lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng từng bước được quan tâm, là cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn, thu hút các dự án đầu tư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý thực hiện quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng công trình xây dựng không có trong quy hoạch xây dựng, bố trí sai quy hoạch, đấu nối và bố trí hạ tầng kỹ thuật không đúng quy hoạch; tình trạng cấp phép xây dựng sai quy hoạch, xây dựng sai phép và không phép vẫn xảy ra; công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng một số nơi còn nhiều bất cập, đôi khi buông lỏng quản lý. Một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là hiện nay trên địa bàn tỉnh, các cấp chính quyền đô thị chưa tổ chức lập, trình phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, gây khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, thiết kế cảnh quan, tổ chức không gian, chỉnh trang đô thị; quan trọng hơn là thiếu cơ sở pháp lý trong việc quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, chỉnh trang đô thị...nhất là đối với các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng.

Để khắc phục những tồn tại trên và nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng… trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị; Nghị định số Nghị định số 38/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quang đô thị, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt (hoặc phê duyệt); ban hành và chỉ đạo thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP , ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quang đô thị và Thông tư số 19/2010/TT-BXD , ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

2. Chậm nhất đến 31 tháng 12 năm 2015, công tác triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh phải cơ bản hoàn thành để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan đô thị, làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt.

3. Tổ chức thực hiện

a) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc công tác lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b) Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố

- Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lập, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thuộc phạm vi thành phố Tây Ninh và tổ chức công bố theo đúng quy định; tổ chức lập dự toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ủy ban Nhân dân các huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành và công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị các đô thị thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lập, phê duyệt dự toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo công tác lập và công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp cố tình vi phạm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị .

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 11/CT-UBND

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261709