• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


 

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới

Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia phối hợp và vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, phát triển và đạt được những kết quả tích cực, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã phát huy được hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh phát triển chưa đồng đều; một số cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng phong trào; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự chưa được tiến hành thường xuyên; công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở còn hình thức, hạn chế; các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng phong trào chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”...

2. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến hơn nữa về chất lượng, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Tập trung phát động phong trào tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư nước ngoài... Trước mắt, phong trào phải hướng vào việc tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm. Quan tâm đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động người có quyết định truy nã ra tự thú; quản lý giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ và sử dụng trái phép; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ...

4. Tiếp tục ký kết, duy trì thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong giải quyết các vụ đình công, lãn công của công nhân, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng...

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường không có tệ nạn ma túy, đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đạt và giữ vững tiêu chí về an ninh, trật tự trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lấy kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” là tiêu chí bắt buộc để đánh giá xếp loại người đứng đầu và xét khen thưởng trong tổng kết công tác hằng năm.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chính xác thực trạng hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở để củng cố, xây dựng, nhân rộng những mô hình hoạt động tốt, loại bỏ mô hình hoạt động kém, phát triển mô hình mới phù hợp, hiệu quả. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Đề án triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong phạm vi toàn tỉnh, làm khâu đột phá trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường biên chế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào ở Công an các cấp để lực lượng này thực sự là nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ, đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện cần thiết đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo Kết luận số 226-KL/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

8. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thường xuyên thông báo những kinh nghiệm hay, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để động viên, cổ vũ phong trào.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để chủ động triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình chủ động triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp chung).

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (Cục XDPTBVANTQ);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh (03b);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, Trưởng các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 30/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 12/CT-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440193