• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016-2017

Tải về Chỉ thị 15/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2016 - 2017

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp và nguồn lực xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 3 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 47-CTr/TU ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục; triển khai hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện theo Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

c) Tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Các chỉ tiêu được giao phải cụ thể hóa bằng chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể của từng năm học.

d) Rà soát Quy hoạch Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường công tác dự báo về phát triển trường lớp, đội ngũ để nâng cao chất lượng quy hoạch; nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu thụ hưởng giáo dục và đào tạo của nhân dân trên địa bàn thành phố.

đ) Tham mưu, đề xuất cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả trong quản lý giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý; đảm bảo kỷ luật lao động, thời gian làm việc hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

e) Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ; thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp đối với từng cấp học, giải quyết dứt điểm tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ; nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý, điều chuyển, thay thế giáo viên, cán bộ quản lý có năng lực hạn chế; triển khai các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục.

g) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cấp quản lý giáo dục trong ngành; thực hiện công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng, quản lý thu - chi tài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

h) Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học.

i) Tiếp tục vận dụng các giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học; phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém so với năm học trước; thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số.

k) Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, sinh viên.

l) Củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện xóa mù chữ, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa, mở rộng quy mô trong đổi mới công tác đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực thành phố; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

m) Rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, chuẩn bị tốt cho việc triển khai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

n) Tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

o) Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị; sử dụng có hiệu quả sách và đồ dùng, thiết bị sẵn có, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học và học tập trong nhà trường.

p) Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục; tổ chức vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho lĩnh vực giáo dục. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; xây dựng Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2025; xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; triển khai mô hình điển hình đổi mới ở các cấp học trên địa bàn các quận, huyện trung tâm.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các sở, ngành có liên quan:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc giao kế hoạch, cân đối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện tốt các chính sách về giáo dục; đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 01/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 15/CT-UBND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329828