• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Chỉ thị 15/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm và triển khai thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường thông qua việc thu hút các dự án đầu tư ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để xử lý ô nhiễm (chất thải rắn, nước thải đô thị, công nghiệp và y tế); tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm về môi trường, ... Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, nhất là ô nhiễm trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất công nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản, khai thác, chế biến khoáng sản. Tình hình trên đang ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận, tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên nhân chính là do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện thiếu sự chủ động, phối hợp trong việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với chủ đầu tư các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh; một số chủ đầu tư cố tình vi phạm các quy định về BVMT một cách có tổ chức, che dấu tinh vi gây không ít khó khăn cho việc kiểm tra phát hiện, xử lý theo quy định.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, sớm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác BVMT, không ngừng cải thiện chất lượng môi trường; thực thi có hiệu quả Luật BVMT năm 2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp tục phổ biến, tập huấn, hướng dẫn đầy đủ nội dung Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, chủ động tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với Chủ đầu tư các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; trước mắt tập trung kiểm tra các dự án đang thi công, cơ sở sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm, tác động lớn đến môi trường, cảnh quan đô thị, thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông, nạo vét luồng, lạch, khai thác và chế biến khoáng sản, công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

c) Tăng cường quản lý và kiểm soát tình hình khắc phục ô nhiễm của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc diện phải di dời và cơ sở ô nhiễm môi trường thuộc diện phải xử lý theo Quyết định 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh, đình chỉ hoạt động hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền đình chỉ các cơ sở không có khả năng xử lý ô nhiễm theo lộ trình đã quy định.

d) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về BVMT, lưu ý đối với các dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước làm cơ sở xem xét quyết định chủ trương đầu tư; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ thực hiện công tác kiểm tra sau phê duyệt, chứng nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường để kịp thời xử lý, điều chỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các dự án trước khi đi vào giai đoạn vận hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chi tiết các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm soát và lộ trình khắc phục môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao và xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các chất cấm khác không được sử dụng trong chăn nuôi.

c) Triển khai chương trình quan trắc và cảnh báo môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để kịp thời thông báo đến người dân và doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp kịp thời giải quyết các sự cố môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp.

3. Sở Xây dựng

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thi công xây dựng không có phương tiện che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng ra các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng về cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn và nước thải tại đô thị, khu sản xuất dịch vụ tập trung, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khu dân cư nông thôn tập trung và các hoạt động khác trong lĩnh vực quản lý.

4. Sở Y tế

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở y tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch; Có kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm các nội dung, yêu cầu về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch; yêu cầu các cơ sở hoạt động du lịch phải lắp đặt, bố trí đầy đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải, nhân lực làm vệ sinh môi trường.

6. Sở Công thương

Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện đầy đủ các yêu cầu về BVMT đối với các cụm công nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp được giao quản lý.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ động thực hiện nhiệm vụ và tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm về môi trường để giảm tình hình vi phạm pháp luật về BVMT như hiện nay, đặc biệt là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi xả chất thải (vào ban đêm, ngày nghỉ) chưa xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách hàng năm để kịp thời hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác BVMT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoặc các kiến nghị, tố cáo của nhân dân về hành vi vi phạm pháp luật môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chuyển cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, trả lời.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Bố trí nhân lực có chuyên môn phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ BVMT trên địa bàn.

b) Đối với các địa điểm, khu vực có kiến nghị, phản ánh của cộng đồng dân cư về BVMT cần sớm có giải pháp kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xử lý, giải quyết dứt điểm.

c) Nâng cao chất lượng chuyên môn trong việc thẩm định, đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định và kiểm tra thực hiện sau khi cấp giấy xác nhận, khi đạt yêu cầu mới cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động.

d) Tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở các khu dân cư, đô thị, nông thôn và cơ sở sản xuất hợp vệ sinh, đúng quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường gắn với quản lý trật tự đô thị, trồng và bảo vệ cây xanh, khắc phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng, đường phố, khu dân cư.

11. Đối với chủ đầu tư các cơ sở sản xuất, kinh doanh

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã được thẩm định, phê duyệt, xác nhận.

b) Các hạng mục, công trình xử lý chất thải và BVMT phải được xây dựng đồng bộ và hoàn thành trước khi đi vào vận hành; mọi thay đổi nội dung, kế hoạch về BVMT phải có báo cáo giải trình đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận và chỉ thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức thành viên trong phạm vi hoạt động của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để toàn dân tham gia công tác BVMT, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chủ động tham gia phản biện xã hội đối với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, cảnh quan đô thị.

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường); đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các BQL: XD, GT, TL, KKT Vân Phong;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa;
- LĐ và chuyên viên VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT+HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 31/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 15/CT-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382612