• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 81/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013); đây là đạo luật có vị trí, vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như điều chỉnh hành vi của xã hội trong thời kỳ mới và ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Để thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính; đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật nêu trên đến các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện kịp thời công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng có liên quan.

2. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và những nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Định kỳ và đột xuất báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện nghiêm việc gửi các Quyết định xử phạt, xử lý vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do mình ban hành cho cơ quan Tư pháp cùng cấp; đối với cấp huyện và cấp xã phải gửi thêm cho Sở Tư pháp 01 bản, kể cả các quyết định do đơn vị mình tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý để thực hiện việc tích hợp vào cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi về công tác xử lý vi phạm hành chính, định kỳ và đột xuất xây dựng các báo cáo thống kê, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế cho Ngành Tư pháp theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định dành thời lượng và chuyên mục, chuyên trang thích hợp để tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ cho hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng các phương thức phù hợp.

9. Trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (Phần có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 14/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236900