• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2015 về Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:17/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua việc thực hiện đề án 1.1133 tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg , ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Nhiều mô hình tiên tiến về phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo được xây dựng và nhân rộng. Nhận thức về pháp luật khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến rõ rệt. Quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số nơi vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, cụ thể như: chưa chủ động xây dựng kế hoạch một cách cụ thể để làm cơ sở thực hiện, chưa đầu tư kinh phí một cách kịp thời, đầy đủ để phục vụ cho công tác in ấn tài liệu, chi phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến... chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém dẫn đến hiệu quả, chất lượng đạt được chưa cao làm ảnh hưởng đến kết quả chung trên địa bàn tỉnh.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, tiếp tục thực hiện đề án 1.1133 và nội dung, đối tượng, phương thức, kinh phí, kiểm tra việc thực hiện...theo nội dung Công văn số 696/TTCP, ngày 02/4/2015 của Thanh tra chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ ở Xã, Phường, Thị trấn năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Tổng kết báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh ( Thanh tra tỉnh Vĩnh Long) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo (chậm nhất đến 25/12/2015)

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1.1133 năm 2016 trên địa bàn tỉnh cụ thể, sát hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về đối tượng cần tập trung tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, những nơi chưa được tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (theo nội dung công văn số 696/TTCP ngày 02/4/2015) của Thanh tra chính phủ.

- Cần quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Xã, Phường, Thị trấn để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2016. Đặc biệt, là phải trang bị đầy đủ tài liệu có liên quan tạo điều kiện cho các đối tượng được tập huấn nâng cao nhận thức theo yêu cầu đặt ra.

- Năm 2016, là năm cuối kết thúc giai đoạn tuyên truyền 2013 - 2016. Đề nghị, lãnh đạo UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân trên từng địa bàn bằng nhiều hình thức và biện pháp gắn với công tác chỉ đạo, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án trên địa bàn, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo về Thanh tra chính phủ và Thủ tướng chính phủ.

- Trong quá trình thực hiện lãnh đạo UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố cần làm tốt công tác kiểm tra để kịp thời phát huy những mặt đạt được và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo đề án 1.1133 đi vào chiều sâu làm cho mọi người dân hiểu, nâng cao nhận thức khi tham gia khiếu nại, tố cáo.

- Cần tăng cường bổ sung báo cáo viên có đủ về kinh nghiệm thực tiển, kiến thức về chuyên môn, vững về nghiệp vụ để đảm trách công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu đáp ứng yêu cầu chung. Trường hợp đặc biệt, nơi nào không bố trí được báo cáo viên thì kịp thời báo cáo đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh bố trí báo cáo viên hỗ trợ.

- Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh (Thanh tra tỉnh) theo định kỳ 06 tháng, năm để Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c) ;
- Thanh tra Chính phủ (thay b/c) ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT,PCT.UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng NC-VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 2.11.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 01/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Tại Chỉ thị 17/CT-UBND UBND tỉnh đã hỉ thị Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ ở Xã, Phường, Thị trấn năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1.1133 năm 2016 trên địa bàn tỉnh cụ thể, sát hợp với tình hình, nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Cần quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Xã, Phường, Thị trấn để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2016. 

- Năm 2016, là năm cuối kết thúc giai đoạn tuyên truyền 2013 - 2016. Đề nghị, lãnh đạo UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân trên từng địa bàn bằng nhiều hình thức và biện pháp gắn với công tác chỉ đạo, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án trên địa bàn,

- Cần làm tốt công tác kiểm tra để kịp thời phát huy những mặt đạt được và chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Cần tăng cường bổ sung báo cáo viên có đủ về kinh nghiệm thực tiển, kiến thức về chuyên môn, vững về nghiệp vụ để đảm trách công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu đáp ứng yêu cầu chung. 

- Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh (Thanh tra tỉnh) theo định kỳ 06 tháng, năm để Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo

Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297822