• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên, hiện tượng El Nino kéo dài đến đầu tháng 6 năm 2016, sau đó trở lại trạng thái bình thường vào tháng 6 đến tháng 7 năm 2016 và xuất hiện La Nina vào những tháng cuối năm 2016 dẫn đến diễn biến thời tiết bất thường, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra nhiều hơn, mùa mưa lũ năm 2016 sẽ xuất hiện nhiều bão, áp thp nhiệt đới, mưa lớn, lũ lớn và diễn biến phức tạp.

Đchủ đng triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh với nguyên tắc ‘‘Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, UBND tnh Chỉ thị như sau:

1. Các s, ban, ngành, đoàn thể, quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh:

a) Nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Thông báo số 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tng kết công tác phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ thị số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016.

b) Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành (chú trọng cấp xã); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; nâng cao trách nhiệm Ban Chỉ huy và từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhm phát huy sức mạnh tng hợp để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong mọi tình huống thiên tai.

c) Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, phát huy những việc đã làm tốt, khắc phục những mặt hạn chế yếu kém để bổ sung kế hoạch, Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và sát với nhận định về diễn biến thiên tai. Chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai, bão lũ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

d) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Kế hoạch, Phương án về phòng chống, ứng phó với thiên tai mà UBND tỉnh đã ban hành (Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 về Ban hành Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020 có tính đến tình huống bão mạnh, siêu bão; Kế hoạch số 4053/KH-UBND ngày 18/9/2015 về ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 13/4/2016 về ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2241/KH-UBND ngày 19/5/2016 về hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016; v.v...). Trong đó, tiến hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016 sát thực tế đchủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

e) Tchức trực ban ở cơ quan, công sở, trường học... trong mùa mưa lũ đsẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước.

2. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhận định, dự báo kịp thời phục vụ chỉ đạo, ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá; cải tiến nội dung, hình thức, cung cấp thông tin dự báo phù hợp cho các đối tượng tiếp nhận; theo dõi, quan trắc, dự báo sớm lưu lượng lũ về các hồ chứa và xả lũ hồ chứa để phục vụ công tác phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du đập.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tnh, phụ trách về công tác phòng chống thiên tai):

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai các Phương án, Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2016 với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

b) Hướng dẫn bố trí lịch thời vụ sản xuất và bố trí cây trồng hợp lí cho từng khu vực để đảm bảo tránh lũ, nhất là khu vực ven sông, suối.

c) Triển khai công tác quản lí, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm 2016 theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh.

d) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng chống thiên tai cho các cấp, các ngành; đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 2263/CTr-UBND ngày 06/8/2008 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; tổ chức triển khai tốt Đán quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh, Quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư vùng thiên tai, Phương án ứng phó với động đất.

e) Triển khai thực hiện việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh (về thành lập Quỹ phòng chống thiên tai và cơ quan quản lý Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai và Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ).

f) Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo nhiệm vụ đã phân công, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của các địa phương, cơ quan đơn vị, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn hồ đập và phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa thủy lợi, thủy điện (trước ngày 15/7/2016).

g) Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo (theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT-BKế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra).

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phụ trách về công tác cứu h, cứu nạn):

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại toàn bộ chủng loại, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhân lực và bố trí cho các địa phương, nhất là các khu vực thường xuyên bị thiên tai, loại hình thiên tai bão lũ để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

b) Phối hợp với các đơn vị đã hiệp đồng theo Kế hoạch số 2241/KH- UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh (về hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2016) b trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu và xử lí kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai, cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại, đảm bảo vai trò chủ lực của lực lượng vũ trang trong công tác này.

5. Sở Công Thương: Triển khai công tác quản lí an toàn đập thủy điện theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ, Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 30/5/2016 và Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh.

6. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương kim tra, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, người dân thực hiện đúng tiêu chun thiết kế, xây dựng các công trình, nhà ở, panô, biển quảng cáo nhằm có khả năng chịu được gió mạnh, bão, lốc xoáy, lũ lụt, nhất là các vùng thường xuyên bị thiên tai xảy ra.

7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hi: Theo dõi tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; tình hình thiếu đói của nhân dân vùng bị thiên tai; đề xuất kịp thời các biện pháp cứu trợ nhm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cứu trợ ở các địa phương, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

8. Sở Y tế: Theo dõi, báo cáo về tình hình dịch bệnh ở người trong mùa mưa lũ năm 2016. Chuẩn bị dự phòng thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện, nhân lực để ứng cứu kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng con nời trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra. Phân công nhiệm vụ cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố theo dõi tình hình dịch bệnh ở người tại vùng thiên tai, bão, lũ; hướng dẫn nhân dân vùng thiên tai xử lí nguồn nước uống đảm bảo hợp vệ sinh.

9. S Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường sau thiên tai xảy ra; hướng dẫn chính quyền địa phương xử lí thu gom vật kiến trúc, rác, vệ sinh môi trường và chôn lấp kịp thời xác chết động vật do thiên tai gây ra; tchức triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu.

b) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các cơ sở công nghiệp xả thải ra môi trường; xử lí vi phạm theo quy định pháp luật; tránh sự cố, thảm họa về môi trường.

10. S Thông tin và Truyền thông:

a) Đảm bảo thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016.

b) Tăng cường tuyên truyền, truyền tải các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền để người dân biết và tham gia phòng chống thiên tai; tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng khu vực, tng nhóm, tng đi tượng dân cư nhằm nâng cao nhận thức chủ động phòng tránh, ứng phó thiên tai của người dân.

11. Các Sở, ngành Giao thông vận tải, Điện lực, Bưu điện: Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, sửa chữa, gia cố kịp thời các công trình giao thông, cu cng, điện sáng, hệ thống thông tin liên lạc trước mùa mưa lũ; có phương án cụ th, sẵn sàng ứng cứu, tu sửa, sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng về cu đường, điện sáng, điện thoại để đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc và điện thắp sáng khi thiên tai xảy ra, nhất là trong mùa mưa lũ.

12. Công an tỉnh: Xây dựng Phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra; chủ động bố trí lực lượng, phương tin sẵn sàng phi hợp với các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương tham gia sơ tán dân đến nơi an toàn, cứu hộ, cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, bão, lũ xảy ra; tchức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị thiên tai, bão, lũ đ kim soát phương tiện và người lưu thông qua các đoạn đường bị ngập lũ.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách cho các dự án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nâng cấp và sửa chữa các hồ chứa, kênh mương, cầu cống để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (nếu có); dự phòng kinh phí để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ lụt gây ra theo đúng quy định pháp luật.

14. Các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị quản lí, khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện: Đy nhanh tiến độ thi công công trình đê vượt lũ; kiểm tra mức độ an toàn của từng công trình, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ; vận hành điều tiết nước hồ chứa, xả lũ theo đúng Quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du đập; triển khai có hiệu quả các phương án bảo vệ đập, phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập và phòng chống lũ lụt cho vung hạ du đập hoặc sự cố vỡ đập theo đúng quy định.

15. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai: Phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên và các sở ngành, địa phương thông tin kịp thời và chính xác về diễn biến thời tiết, thiên tai để Nhà nước và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó; thông tin tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và các văn bản chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và của tỉnh để cán bộ và nhân dân biết, chủ động thực hiện.

16. Đề nghị UBMTTQVN tnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội: Tiếp tục phát động phong trào ủng hộ, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra.

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Rà soát, điều chỉnh, bsung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng chống thiên tai; chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn trong năm 2016; dự phòng lương thực, thực phẩm, nước uống cần thiết và tổ chức cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra; không để thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

b) Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm về ngập lũ, lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn trong năm 2016; cắm biển báo các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ cô lập, sạt lở đất để nhân dân chủ động phòng tránh; vận động nhân dân không bơi lội qua sông, sui khi nước lũ về. Tổ chức lực lượng ứng trực ở những nơi thường xuyên bị lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất, nhất là vùng ven sông, suối, sườn đồi, hồ, đập để di dời dân đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

c) Chỉ đạo nhân dân chèn chống nhà cửa, phát quang cây xanh khi có dự báo cơn bão mạnh, siêu bão đi qua; tchức di dời dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, vùng bão mạnh, lũ lớn khi cần thiết.

d) Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng tránh, kinh nghiệm phòng chống thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn đtừ đó chủ động, tự giác trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

e) Triển khai việc xây dựng kết cấu hạ tầng phải gắn với xây dựng nông thôn mới và gắn với phòng chống thiên tai, sự cố, biến đổi khí hậu; ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép công trình, nhà ở lấn chiếm lòng sông, suối, kênh mương.

f) Đy nhanh tiến độ thực hiện bố trí, sắp xếp lại dân cư ở các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, sớm di dời dân ở các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá đến nơi quy hoạch.

g) Phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra, xử lí vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

h) Khn trương triển khai các giải pháp khắc khục hậu quả hạn hán, mưa đá, lốc xoáy, sét đã xảy ra trong mùa khô năm 2016 đsớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

i) Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai công tác phòng, chống thiên tai và hỗ trợ cho nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm n định đời sống.

k) Kiểm tra, tng hợp, cập nhật báo cáo thường xuyên tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra về Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh (theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT-BKế hoạch và Đầu tư).

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và đề nghị các đoàn th, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- Ủy ban Quốc gia TKCN (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đài Khí tượng Thủy văn KV Tây Nguyên;
- Các sở, ban, ngành của tnh;
- Các quan đoàn thể của tỉnh;
- Các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi;
- BQL ĐT&XD Thủy lợi 8;
- Các BQL, Công ty, Nhà máy TĐ trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Gia Lai (đưa tin);
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT, TH, NC, KGXH, CNXD, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329282