• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Chỉ thị 19/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC LẬP, QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Những năm gần đây, việc đô thị hóa, phát triển đô thị và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tốc độ xây dựng và phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng lên; công tác quản lý đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (sau đây gọi tắt là quy hoạch) được cải thiện và đã bám sát yêu cầu, mục tiêu đặt ra, thể hiện được tầm nhìn và tư duy phát triển; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên tạo tiền đề đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư mở ra các định hướng, cơ hội mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập, quản lý quy hoạch vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập hạn chế như: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn thấp; tiến độ, chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa cao, chưa thể hiện được tầm nhìn, tư duy phát triển; một số đồ án quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết chưa được tổ chức công bố công khai theo quy định; thiết kế đô thị và xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nhất là các không gian công cộng, các trục đường chính đô thị chưa được quan tâm; tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo dự án đầu tư mà không theo trình tự quy định còn phổ biến.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do nhận thức vai trò công tác quy hoạch của các ngành, các địa phương chưa đúng mức, tư duy đổi mới còn chậm, chưa dám đột phá để phát triển; công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nguồn lực bố trí cho công tác quy hoạch còn hạn chế; trình độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; chất lượng tư vấn còn hạn chế, thiếu tầm nhìn dài hạn; công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra về quy hoạch chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch chưa tốt.

Để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng:

a) Rà soát các văn bản, quy định trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

b) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch để các tổ chức, công dân nắm bắt, thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về quy hoạch cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch được duyệt nếu không đáp ứng tiêu chí cần thiết phải điều chỉnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác công bố công khai quy hoạch được duyệt, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện quy hoạch.

d) Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 159-KL/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị đối với thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa; Công văn số 6327/UBND-ĐTXD ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 159-KL/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các sở, ngành liên quan:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý quy hoạch tại các khu vực bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai trong khu vực bảo vệ.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chỉ đạo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh đã được phê duyệt.

d) Sở Tài chính: Cân đối và bố trí đủ kinh phí cho công tác lập quy hoạch, trong đó, có công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch được duyệt và cắm mốc giới ngoài thực địa.

đ) Các sở, ban, ngành khác: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương trong công tác lập, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch.

b) Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong khu vực lập quy hoạch; thực hiện đầy đủ việc công bố công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời, gửi hồ sơ đồ án quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để theo dõi, quản lý; tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, nhất là quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản để phục vụ công tác quản lý. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện năng lực trong lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; kiên quyết không lựa chọn các đơn vị thiếu năng lực, kinh nghiệm và thực hiện công việc chậm tiến độ tại các đồ án tương tự từ 2 lần trở lên.

c) Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mới được phê duyệt.

d) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch, quy chế quản lý đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.

đ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm đất di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch cấp quốc gia,… thuộc địa bàn mình quản lý. Trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thì thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên:

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức lập quy hoạch trong quá trình tổ chức lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan trong việc quản lý quy hoạch do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trực tiếp quản lý. Sớm hoàn thành việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư, làm cơ sở cho việc kêu gọi, thu hút dự án đầu tư.

5. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên:

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch. Sớm hoàn thành việc tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, làm cơ sở cho việc quản lý và kêu gọi, thu hút dự án đầu tư. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan trong việc quản lý Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

b) Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; định kỳ sáu tháng, một năm các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Phú Yên;
- Đài PTTH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT - UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phg, Khi8.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 07/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 19/CT-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397071