• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Hội thể dục thể thao tỉnh Long An lần VIII năm 2018

Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH LONG AN LẦN THỨ VIII NĂM 2018

Thực hiện văn bản số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Long An lần thứ VIII năm 2018 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thVIII năm 2018; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tổ chức Đại hội TDTT trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Long An lần thứ VIII năm 2018 để người dân thông suốt và tích cực hưởng ứng tham gia; nêu gương và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, đin hình tiên tiến trong lĩnh vực TDTT; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đại hội.

2. Thời gian tổ chức Đại hội

- Cấp cơ sở: Từ tháng 02/2017 đến tháng 7/2017.

- Cấp huyện: Từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017.

- Cấp tỉnh: Từ tháng 3/2018 đến ngày 30/4/2018.

3. Thủ trưởng của các sở, ban ngành, đoàn th tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp: Có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội TDTT các cấp, góp phần củng cố, phát triển phong trào TDTT của tỉnh, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh về tổ chức Đại hội TDTT, tùy theo đặc điểm, tình hình, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp mình đạt kết quả tốt, phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn, 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

Đại hội TDTT được tổ chức tcấp cơ sở đến cấp tỉnh cần chú trọng công tác xã hội hóa, tăng cường vận động, huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Đại hội TDTT tại địa phương theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

4. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp

- Cấp tỉnh, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

- Cấp huyện, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị cấp huyện: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Công an; Ban Chỉ huy Quân sự; Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân; Liên đoàn Lao động.

- Cấp xã, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND cấp xã; công chức Văn hóa - xã hội; đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Công an, Mặt trận Tổ quốc,...

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo việc tchức, điều hành, kiểm tra, báo cáo tiến độ thực hiện Đại hội TDTT, đảm bảo đạt kết quả tốt.

5. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp: Từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động đóng góp, tài trợ của xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất trình UBND tỉnh về kinh phí tổ chức Đại hội cấp tỉnh và hướng dẫn kinh phí tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp cơ sở, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

6. Công tác thi đua khen thưởng: Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu UBND tỉnh quy định về hình thức, tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Đại hội TDTT.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An nghiêm túc triển khai thực hiện để Đại hội TDTT các cấp tỉnh Long An lần thứ VIII năm 2018 được tổ chức chu đáo và đạt kết quả tốt./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tnh;
- TT. UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, LTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 21/CT-UBND

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326153