• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Đầu tư công

 

Chỉ thị 21/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả khá so với bình quân chung của cả nước; một số ngành, địa phương có những nguồn vốn nhất định đạt kết quả giải ngân tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngành, địa phương, đơn vị do chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt nên tỷ lệ giải ngân còn thấp; việc triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để, như: các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, hồ sơ thanh toán vốn còn chậm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng,... dẫn đến nguồn vốn phải kéo dài thời gian thực hiện và số vốn chưa giải ngân còn lớn; làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh.

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Thông báo kết luận số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh đạt 100%, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan (gọi tắt là các đơn vị) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

a) Xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của từng ngành, địa phương. Từ đó phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang;

b) Làm rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư,...Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công;

c) Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và các đề xuất (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. Trường hợp cần thiết, các đơn vị báo cáo trực tiếp với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực để xem xét, xử lý kịp thời.

d) Phát động phong trào thi đua ở từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2020.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

a) Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 3840/UBND-KT ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh, trong đó phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng, kịp thời các nội dung theo các mốc thời gian đã quy định. Người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư (đặc biệt là đối với các dự án bị Trung ương thu hồi hoặc điều chuyển vốn);

b) Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án để kịp thời có phương án điều chuyển theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư (đặc biệt lưu ý các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương);

c) Từ ngày 16/8/2020, thực hiện và đề xuất cắt giảm, điều chuyển các dự án không giải ngân hết số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020;

đ) Từ ngày 01/9/2020, thực hiện và đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án đầu tư không có khả năng giải hết kế hoạch vốn được giao (có tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 60% kế hoạch) sang các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị;

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh (hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền) xem xét điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung theo quy định, tránh tình trạng bị thu hồi, điều chuyển vốn sang địa phương khác (đối với nguồn vốn trung ương); trong đó tập trung ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020.

- Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả giải ngân chi tiết các công trình, dự án.

b) Sở Tài chính

- Chủ động sắp xếp, cân đối vốn đảm bảo đủ nguồn nhập Tabmis cho các công trình, dự án; không để việc nhập Tabmis chậm làm ảnh hưởng đến việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư;

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư, hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành;

- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính;

- Định kỳ hàng quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi (theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính).

c) Kho bạc Nhà nước Nghệ An

- Tập trung tổ chức thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân vốn; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân;

- Theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án để xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình giải ngân vốn, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán vốn;

- Thường xuyên rà soát các chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi kinh phí sau phê duyệt quyết toán;

- Thực hiện rà soát, đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng; định kỳ hàng quý tổng hợp số liệu báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh (chi tiết đến từng công trình, dự án);

- Định kỳ ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả giải ngân chi tiết (phân loại theo tiêu chí cơ quan chủ quản, chủ đầu tư);

d) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan: Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án;

đ) UBND các huyện, thành phố, thị xã: Khẩn trương thành lập Tổ công tác để chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các công trình, dự án được giao quản lý (nhất là công tác bồi thường, GPMB, công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản dự án), đảm bảo tiến độ giải ngân cho các dự án, báo cáo tiến độ trước ngày 15 hàng tháng.

e) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): Căn cứ danh sách báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt kế hoạch giải ngân và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo để không xem xét đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan; đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, bị Trung ương thu hồi hoặc điều chuyển vốn, thì cần xem xét, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

g) Các chủ đầu tư:

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết;

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc Nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn;

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và đề xuất biện pháp cụ thể để giải quyết từng dự án) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án do đơn vị quản lý vào Hệ thống quản lý đầu tư công;

- Đôn đốc và có biện pháp thu hồi hiệu quả kinh phí do giá trị được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhỏ hơn giá trị đã thanh toán đối với nhà thầu liên quan;

Trước ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo dự án gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, báo cáo nêu rõ số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu rõ các lý do, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn nêu trên (nếu có), đồng thời đề xuất biện pháp xử lý.

4. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT; Tài chính (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Ủy ban MTTQ tỉnh (để phối hợp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
, thị xã;
- Các BQL dự án của tỉnh;
- Các chủ đầu tư;
- TP Kinh tế VPUB tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Nam).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 31/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 21/CT-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452634