• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đại hội Đại biểu Đảng bộ


 

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII tiến tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Chỉ thị 21/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2015, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIII TIẾN TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Năm 2015, là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2010-2015 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sẽ có chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó khăn vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội năm 2014, trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay và để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế và đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2015 của Thành ủy và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 14 khóa VIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 từ trong nội bộ ra đến mọi người dân thông qua việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Cụ thể phát động phong trào thi đua với với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước; nội dung phong trào thi đua phải hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu mang tính đột phá, chống các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn và xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu toàn diện trên từng lĩnh vực để nêu gương và tổ chức tuyên truyền nhân rộng trong Hội nghị điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào quý I, quý II và đề cử cho Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư giai đoạn 2015 - 2020 thành phố Cần Thơ vào quý III năm 2015.

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm: “Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII” bằng các nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực. Nội dung thi đua cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 như: đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, tăng cường thu ngân sách bảo đảm cân đối chi, tiếp tục huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề, tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2015.

Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua: “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên mọi lĩnh vực, “nộp thuế tốt”, “xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “dạy tốt, học tốt”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “giảm nghèo”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng” .... lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2015.

4. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của thành phố.

5. Chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố; chú trọng việc tổng kết đánh giá thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố. Thông qua phong trào thi đua yêu nước để tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Tổ chức suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua. Việc phát hiện điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua. Khen thưởng phải đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các quy định hiện hành. Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

6. Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Giao ước thi đua năm 2014 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2015 (Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng); đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sắp xếp kiện toàn và điều chỉnh hình thức khen thưởng cho các khối thi đua, cụm thi đua trên địa bàn thành phố phù hợp với thực tiễn theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nêu gương, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các điển hình tiên tiến; thông tin rộng rãi việc đổi mới các hoạt động và kết quả công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cùng cấp, xác định các biện pháp nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2015. Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ liên quan, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố và kiểm tra, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 21/CT-UBND

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261669