• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


 

Chỉ thị 2368/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Chỉ thị 2368/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/CT-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định của Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, do đó công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp. Tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu công tác tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài sản tại một số đơn vị vẫn chưa được quan tâm đúng mức, sử dụng tài sản còn chưa đúng mục đích, cho thuê, cho mượn không đúng quy định; công tác theo dõi hạch toán tài sản chưa được phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, việc hạch toán kế toán còn bất cập, tài sản của các dự án kết thúc nhưng chưa được xử lý kịp thời theo quy định..., gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Đkhắc phục tình trạng tồn tại nêu trên góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu các quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng TSNN:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Rà soát trình cấp thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trong công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị; mở sổ sách theo dõi, lập thẻ và hồ sơ quản lý tài sản; thực hiện báo cáo kê khai tài sản; công khai tài sản và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Thực hiện việc nhập dữ liệu tài sản nhà nước vào chương trình phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN), thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về tình hình quản lý tài sản của đơn vị về Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

- Kiểm kê, đánh giá thực trạng tài sản, thống kê xác định danh mục tài sản nhà nước tại đơn vị hiện không có nhu cầu sử dụng, hư hỏng không sử dụng được để xây dựng phương án điều chuyển, thanh lý, nhượng bán, tiêu hủy trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

- Hàng năm xây dựng chương trình và định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những sai phạm, không để tình trạng gây thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản nhà nước.

- Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị và BQL dự án thuộc tỉnh, theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 và văn bản số 2528/UBND-KT ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh; Khẩn trương xây dựng định mức tiêu hao xăng, dầu đối với từng xe ô tô trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu tối đa của UBND tỉnh quy định; xây dựng mức khoán phương tiện đi công tác và mức khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ được xe đưa đón từ nơi ở đến nơi công tác.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình mua sắm tài sản; trình tự, thủ tục báo cáo kê khai, thanh lý, nhượng bán và hạch toán tài sản.

- Thực hiện rà soát và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục, y tế và xã, phường, thị trấn.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

3. Các sở, ban, ngành khối tỉnh có trách nhim:

- Phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm trong quá trình thực hiện tại đơn vị.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Sở Tài chính tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

- Chỉ đạo Thanh tra huyện, thành phố phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị khối huyện và các xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị dự toán, đặc biệt là các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục và các xã, phường, thị trấn; Kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành khối tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTr. T
nh ủy;
- TTr. HĐND t
nh;
- CT,
các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành khối tnh và UBND các huyện/TP (thực hiện);
- TT Công báo - Tin học t
nh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, CV: TH, KT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2368/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 2368/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332514