• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2014 tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Chỉ thị 25/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Qua 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và Thông tri số 37-TT/TU ngày 11/6/2004 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt; các phong trào thi đua được tổ chức, triển khai tạo được động lực thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ công chức và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, hình thức tổ chức các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng dần đi vào thực chất, việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất được chú trọng.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: một số phong trào thi đua chưa có tiêu chí, tên gọi cụ thể, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; phong trào thi đua trong khu vực ngoài Nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; các phong trào thi đua chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, đặc biệt là người lao động tự do. Công tác khen thưởng ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, thiếu chính xác; khen thưởng cho người lao động trực tiếp tuy đã được quan tâm nhưng số lượng còn ít. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thật sự đạt so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là: sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền ở một số sở, ngành, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa toàn diện, đầy đủ. Nhiều nơi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, năng lực tham mưu còn hạn chế.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, ngày 07/04/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp đó, ngày 02/07/2014 Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 28-TT/TU, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13 tháng 8 năm 2014 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thông tri của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 34-CT/TW, Thông tri số 28-TT/TU ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóatình hình mới của đất nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức.

Thông qua các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và từng giai đoạn; lựa chọn các điển hình xuất sắc, tiêu biểu để phổ biến, nhân rộng.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm nguyên tắc: Công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Các cấp, các ngành chủ động phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất; quan tâm các cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công lao, thành tích cống hiến trong các cuộc kháng chiến của dân tộc còn tồn đọng.

Chủ động xem xét, khen thưởng đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh có nhiều thành tích trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời; có biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) của tỉnh. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị. Các cấp, các ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất, phát động các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; gắn với tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến ở cơ sở, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.

5. Nâng cao vai trò, phát huy trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở; đảm bảo đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

6. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Công khai các thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện; đảm bảo hồ sơ, thủ tục khen thưởng minh bạch, đúng quy trình khen thưởng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

7. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

- Chủ trì hướng dẫn các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong việc phát động tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thành công tác triển khai trong quý IV năm 2014. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trong các lĩnh vực.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương rà soát các đối tượng có công trong các cuộc kháng chiến còn tồn đọng đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng kế hoạch tập huấn, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và bổ sung quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng:

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến, người lao động giỏi, lao động sáng tạo tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2015 đạt kết quả tốt.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, Hội Nhà văn của tỉnh tổ chức các cuộc thi viết về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; theo dõi, đánh giá, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền.

9. Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua ở các đơn vị, địa phương nhằm hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015. Gắn việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

a) Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 28-TT/TU của Tỉnh ủy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đơn vị cơ sở, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

b) Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký phấn đấu từ 01- 02 công trình cụ thể để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V vào năm 2015. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

c) Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, xây dựng chương trình nội dung, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nhằm biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp vận động, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào yêu nước của tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị này; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (VX);
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 24/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 25/CT-UBND

389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259091