• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2013 tăng cường phối hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Chỉ thị 26/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013; để tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện, đánh giá và kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô do Chính phủ ban hành.

2. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm: Việc xác định các mục tiêu cần đạt được, các giải pháp thực hiện, xác định các nguồn lực thực hiện; phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện, kiến nghị, đề xuất bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Phối hợp trong thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời, đầy đủ và đúng trọng tâm, tạo cơ sở cho việc tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

a) Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển thực hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách, giải pháp về điều hành kinh tế vĩ mô do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

b) Các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động và tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương theo ngành, lĩnh vực quản lý để tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

c) Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu trong công tác quản lý điều hành chung của UBND tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để giải quyết hoặc kiến nghị Trung ương xử lý theo thẩm quyền.

2. Một số nhiệm vụ riêng

a) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư, cụ thể như sau:

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm nhằm thu hút đầu tư theo đúng định hướng ưu tiên phát triển.

- Rà soát, đề xuất điều hành kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013 các nguồn vốn Ngân sách phù hợp tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án trọng điểm.

- Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua.

- Đề xuất trình duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2025 phù hợp tình hình mới.

b) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa, tiền tệ, tín dụng

Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa, tiền tệ, tín dụng. Cụ thể, trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014 triển khai các nhiệm vụ:

- Sở Tài chính chủ trì triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa như sau:

+ Tích cực triển khai các biện pháp trong công tác thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

+ Phối hợp Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách đúng quy định.

+ Tiếp tục đôn đốc công tác quyết toán các dự án hoàn thành.

+ Theo dõi chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hạn chế tối đa việc thất thu ngân sách; xây dựng kế hoạch tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và tạo nguồn nộp thuế của doanh nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả thu chi ngân sách năm 2013; lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan dự kiến phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2014, dự kiến số bổ sung chi thường xuyên năm 2014 từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng như sau:

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

+ Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống.

c) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp về thương mại, giá cả, thị trường

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về thương mại, giá cả, thị trường, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2013 và đầu năm 2014 theo Kế hoạch số 3656/KH-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh.

- Khuyến khích đầu tư phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ mũi nhọn có lợi thế như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng vận, logistics, du lịch, tài chính - ngân hàng, viễn thông- công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học - công nghệ, đào tạo, thương mại.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại nhằm khai thác các thị trường có nhu cầu lớn về các loại nông sản, hàng hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện sản xuất của tỉnh như Hoa Kỳ, Nhật, EU, Trung Đông, Nga, Ấn Độ... Khuyến khích tiêu dùng trong nước thông qua chương trình đưa hàng Việt Nam về với nông thôn.

- Phát triển đồng bộ các loại thị trường, tăng cường công tác thông tin thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường.

3. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành kinh tế - xã hội

a) Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị xây dựng hệ thống thông tin cập nhật, đầy đủ, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý. Đồng thời phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thông tin thống nhất và đầy đủ.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT, Bộ TC;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT, các phòng.
THYKT

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 26/CT-UBND

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210441