Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/2004/CT-TTg thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2004/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/07/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2004   Số công báo: Số 53
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/7/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/2004/CT-TTg thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XI. Cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004; Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa IX) và tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước để có biện pháp triển khai thực hiện một cách nhanh, đầy đủ nhất những nhiệm vụ đã được phân công.

Mỗi Bộ, ngành, địa phương phải phân công cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các công việc cụ thể, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án lớn, quan trọng của nền kinh tế; nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách và biện pháp tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn, nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển năng lượng, sản xuất nguyên vật liệu, phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất, điện tử và các ngành công nghiệp phụ trợ cho sản xuất và xuất khẩu.

b) Khẩn trương hoàn chỉnh để trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ về công tác quy hoạch theo hướng: xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng, điều chỉnh, xét duyệt và thực hiện quy hoạch; bảo đảm tính dân chủ, công khai và hiệu lực của quy hoạch; quy định rõ việc công bố công khai, rộng rãi, tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân về những quy hoạch liên quan đến đời sống của người dân; có biện pháp, chế tài xử lý các hành vi vi phạm quy hoạch hoặc lợi dụng quy hoạch để kiếm lời bất chính.

76