• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Chỉ thị 412/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Tải về Chỉ thị 412/CT-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/CT-KTNN

Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG TRÁCH NHIM CA TH TRƯNG CÁC ĐƠN V TRONG VIC QUN LÝ, LÃNH ĐO ĐI NGŨ CÔNG CHC, VIÊN CHC VÀ NGƯI LAO ĐNG TRONG TOÀN NGÀNH KIM TOÁN NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Tổng KTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện và tổ chức quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập và quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tổng KTNN về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán; chấp hành nghiêm các quy định của Luật KTNN, Luật Cán bộ, công chức, các quy định khác của ngành và các văn bản pháp luật có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ...

2. Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, điều hành hoạt động của đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng và đúng thời hạn được giao; quản lý, lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi phân cấp; sắp xếp, bố trí thành viên các tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán phải công tâm, khách quan, công khai, dân chủ và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công việc.

3. Trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định của ngành và pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình trước Tng KTNN đặc biệt là công chức, kiểm toán viên trong thời gian thực hiện kiểm toán.

4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là trong hoạt động kim toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Công tác kiểm tra cần tập trung vào việc thực hiện Chuẩn mực KTNN, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống sinh hoạt,... của công chức, kiểm toán viên trong thời gian thực hiện kiểm toán. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; mọi dư luận, thông tin phản ánh về thái độ làm việc, ứng xử và các biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ phải được xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân đối với các đoàn KTNN, tổ kiểm toán và kiểm toán viên có kết quả kiến nghị xử lý tài chính ở mức “Hạn chế” theo quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-KTNN ngày 04/11/2016 của Tổng KTNN, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục; kịp thời theo dõi, đánh giá đối với các kiểm toán viên thuộc các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán có kết quả “Hạn chế” để làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức hàng năm, xem xét khi nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển hoặc điều động cán bộ, đặc biệt là việc theo dõi tinh giản biên chế theo quy định.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng KTNN nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý; tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; nếu công chức, viên chức và người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật thì tùy tính chất và mức độ của hành vi vi phạm của công chức, viên chức và người lao động, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới (điều chuyển, miễn nhiệm, giáng chức, cách chức, cảnh cáo, khiển trách, phê bình).

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm như Thủ trưởng đơn vị trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, các đoàn kim toán, các công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Chỉ thị này và tng hợp báo cáo Tng KTNN về tình hình, kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Ủy ban kiểm tra Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);
- HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ, ngành Trung ương (để phối hợp);
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn thanh niên KTNN;
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 412/CT-KTNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 06/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 412/CT-KTNN

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383719