• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Chỉ thị 463/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Chỉ thị 463/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/CT-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 26/01/2018 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thực hiện tốt hơn nữa việc xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật; xem xét, đánh giá tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thi hành pháp luật. Các Sở, Ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; kiến nghị hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để tổng hợp chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

2. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, đảm bảo nhận thức đúng đắn, thống nhất khi thực hiện. Kịp thời ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và tập trung nguồn lực phối hợp triển khai quyết liệt, toàn diện Kế hoạch số 791/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các Sở, Ngành tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp kiện toàn đội ngũ cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Hàng năm, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Sở Tài chính quan tâm bố trí kinh phí kịp thời để phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch số 791/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư số 338/2016/TT-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện có hiệu quả vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý công tác thi hành pháp luật tại địa phương. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quan tâm bố trí kinh phí kịp thời phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch đầu năm đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

7. Tổ chức thực hiện: yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CH TCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 463/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 463/CT-UBND

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377504