• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chương trình 02/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Văn bản khác 02/CTr-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CTr-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 84/NQ-CP); theo đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 266/TTr-SKHĐT ngày 12/6/2020,

UBND tỉnh Sơn La ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP với nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

2. Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh.Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2020, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 góp phần phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

3. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, là trách nhiệm các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục theo dõi, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

1.1. Sở Y tế

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài; quản lý chặt chẽ đối tượng đang cách ly tập trung, tuyên truyền vận động người được cách ly tuân thủ nghiêm quy định của khu cách ly tập trung và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chú trọng việc phòng ngừa lây nhiễm, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm việc tại cơ sở cách ly và trong các cơ sở y tế.

Tham mưu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, bệnh viện, công sở, khu dân cư.

Chủ trì đôn đốc, giám sát thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/5/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La về tổ chức các ly y tế tập trung đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại trường Đại học Tây Bắc và các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020 với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19”.

1.2. Sở Thông tin và truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

1.3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong đó tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội.

2.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 25/5/2020 của Ban Chỉ đạo 889 triển khai các nhiệm vụ, giải pháo tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; Tham mưu UBND tỉnh định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Tích cực triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2025, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng phó với đại dịch Covid-19.

2.3. Sở Tài chính

Tham mưu trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá thuê đất hàng năm nhằm hỗ trợ, tháo gỡ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hướng dẫn các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thực hiện việc miễn giảm giá nước sinh hoạt cho các tổ chức và người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Sở Công thương

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bứt phá thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, nhu cầu thị trường tiêu thụ, điều chỉnh cơ cấu thị trường, tiêu thụ cơ bản các sản phẩm công nghiệp, chế biến còn tồn kho, kịp thời thông báo đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Từng bước phát triển thương mại điện tử, thực hiện hỗ trợ hoạt động quảng bá, kết nối, mua bán hàng hóa thông qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng trên điện thoại di động, website...

Xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản, xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá cả thị trường.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến sản phẩm nông sản của tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hàng hóa xuất khẩu được giao là 160 triệu USD.

2.5. Sở Lao động, thương binh và xã hội

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện thẩm định thủ tục cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã đảm bảo theo đúng quy định.

2.6. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La; phối hợp với Hiệp hội du lịch Sơn La tổ chức phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” góp phần kích cầu du lịch nội tỉnh và nội địa; tăng cường quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách trong nước và quốc tế (trước mắt tập trung thu hút khách du lịch từ các quốc gia đã kiểm soát được dịch bệnh); Tổ chức các hoạt động, các giải đấu thể thao đảm bảo an toàn.

2.7. Sở Nông nghiệp và PTNT

Tập trung hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao; tăng cường sử dụng các giống cây trồng rải vụ, trái vụ, thời vụ sản xuất đảm bảo đáp ứng với nhu cầu sơ chế, chế biến, tiêu thụ và đảm bảo nguồn cung cho thị trường tiêu thụ. Cập nhập và dự báo kịp thời về thiên tai, dịch bệnh từ đó có phương án ứng phó và hỗ trợ người dân; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản cho các hộ dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền, vận động các cơ sở sơ chế, chế biến nhỏ trên địa bàn tỉnh thu mua, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm quả tươi; các sản phẩm sấy khô, sấy dẻo, các loại mứt, rượu, sản phẩm OCOP....; khuyến khích các hợp tác xã, cơ sở chế biến chủ động tận dụng, thuê sử dụng các sân bãi, nhà xưởng, lò sấy của các cơ sở chế biến các loại hàng hóa khi chưa đến thời điểm sản xuất để nâng cao công suất sơ chế, chế biến bảo quản các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng 50 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản thực phẩm an toàn, nâng tổng số chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn đến hết năm 2020 là 194 chuỗi; tổ chức thẩm định cấp giấy chứng nhận thẩm định, cấp giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc tiêu chuẩn tương tự.

Xây dựng các phóng sự đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nông sản của tỉnh; Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản thông qua các biện pháp quản lý theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến xuất khẩu, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến GAP, GMP, HACCP, ISO 22000...

2.8. Sở Xây dựng

Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện và thành phố theo định kỳ; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch phân khu xây dựng thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị trục Chiềng Sinh-Nà Sản hoặc quy hoạch đô thị mới Chiềng Khương, huyện Sông Mã và khu đô thị mới Gia phù, huyện Phù Yên; đẩy nhanh hoàn thiện các đồ án quy hoạch các công trình trọng điểm như đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Tham mưu hướng dẫn lập thời các công trình đảm bảo lập thiết kế lập phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với các khu vực, tuyến phố trong khu dân cư hiện hữu thuộc các đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án cấp nước để nâng cao năng lực cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công, đơn giá xây dựng và đơn giá vật liệu xây dựng để kịp thời tháo gỡ khó khăn và làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư, lập dự án các công trình khởi công trong năm 2020-2021.

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tập trung, đẩy nhanh các dự án phát triển đô thị; tham mưu triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thí điểm xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tới hết năm 2020, triển khai thực hiện hỗ trợ xong đối với các trường hợp đã được duyệt tại Đề án.

Rà soát, lựa chọn và tổng hợp danh mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể tiếp tục triển khai trong năm 2020 đế các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

2.9. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Sơn La

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh của các tổ chức tín dụng. Xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay để thực hiện các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể tiếp tục triển khai trong năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La triển khai chính sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thông tin kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng, các giải pháp của ngành ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

2.10. Sở Giao thông vận tải

Tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm như: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Cảng hàng không Nà Sản; tuyến tránh thành phố Sơn La...

2.11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến dùng chung để các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng các bài giảng trên truyền hình.

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách miễn, giảm học phí cho các cấp học (Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) trong quý II và quý III năm 2020.

2.12. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh cho phép các chuyên gia nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch và tuân thủ theo quy định.

Chủ trì tham mưu cho tỉnh duy trì quan hệ hợp tác với 17 Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức các đoàn công tác đi làm việc với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam nhằm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn tỉnh Sơn La; đón tiếp các đoàn khách đến từ các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam lên thăm, làm việc tại tỉnh để trao đổi về tiềm năng và tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư.

2.13. Cục thuế tỉnh

Tập trung cao thực hiện các chính sách thuế theo Nghị quyết 94/2019/NQ-CP ngày 26/11/2019, nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ; tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, rà soát các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh còn thất thu; đảm bảo bao quát nguồn thu, quản lý 100% người nộp thuế, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh, không phát sinh nợ thuế mới.

Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020 và hạch toán các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các doanh nghiệp (là khoản chi hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp) sau khi có văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính.

3. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 5/5/2020.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 (dự kiến tổ chức trong quý I/2021).

3.2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết về đất đai, cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính... để thu hút nguồn lực đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Hỗ trợ tối đa các thủ tục đầu tư có liên quan đến chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm có quy mô lớn, có tính lan tỏa (Nhà máy chế biến hoa quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao của tập đoàn TH; Nhà máy chế biến rau quả Daveco của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Giao) để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo giai đoạn.

4. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công vừa góp phần kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội vừa thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết.

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Rà soát các chương trình, dự án, tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, phân bổ kế hoạch năm 2020 đối với các dự án sử dụng dự phòng chung ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, các chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg , 2086/QĐ-TTg ngày 31/12/2016.

Rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đến ngày 30/6/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao từ đầu năm 2020, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2020.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban QLDA xây dựng kế hoạch thực hiện giải ngân, thanh toán hàng tháng; có cam kết tiến độ giải ngân từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hoàn thành việc giải ngân số vốn kéo dài các năm 2019 sang năm 2020 trước 31/8/2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho các dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Rà soát tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp...

4.2 Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả các nguồn vốn năm trước chuyển sang).

Hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng dược nghiệm thu theo quy định.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch giải ngân cho từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ các nút thắt, các điểm nghẽn, khai thông nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

5.1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử thay thế văn bản giấy...

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường...

5.2. Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

Tham mưu Tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của tỉnh Sơn La. Đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp liên quan đến cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

5.3. Thanh tra tỉnh

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 17/5/2017; 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách đảm bảo yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; tiết kiệm giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

6.1. Sở Tài chính

Rà soát đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trôn địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; Phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách trên địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

Tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tăng cường thực hành tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành (Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh).

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ chi trả cho người dân hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh).

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi dự toán một số khoản chi ngân sách chưa cấp thiết, không phù hợp (hội khỏe phù đổng; tổ chức sự kiện văn hóa, chi không thường xuyên, không tự chủ) về ngân sách tỉnh phục vụ công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham mưu thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại năm 2020 của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố (trừ kinh phí của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, kinh phí tổ chức hội nghị liên quan đến phòng chống dịch của Sở Y tế, và các hoạt động cấp bách năm 2020 được Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo).

6.2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố

Thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại năm 2020 của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố; thực hiện các phương án tiết kiệm chi tại Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh, trong đó tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

7. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

7.1. Công an tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

Bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực và dự án trọng điểm của tỉnh; bảo đảm an toàn, hạn chế việc kỳ thị người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, các hành vi lừa đảo; tội phạm giết người, cướp của, cướp giật.

7.2. Các sở, ngành, các đơn vị, UBND các huyện, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt Nghị quyết số 84/NQ-CP ; căn cứ Chương trình hành động của UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hàng năm (trước ngày 16/12/2020) gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả theo năm hoặc đột xuất với UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Trên đây là Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh (LĐ, các phòng ND, TT thông tin);
- Lưu VT, TH (V.Hải) 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CTr-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 02/CTr-UBND

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448547