• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Chương trình 03/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 03/CTr-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CTr-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH CÀ MAU

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2016 - 2020; đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là: Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện tái cơ cu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 là: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng (tương đương 1.800 USD); tổng vốn đầu tư xã hội 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách 4.250 tỷ đồng; chi ngân sách 7.380 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,3 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 37.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% (theo chuẩn mới); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 37%; tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán 24,5%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải theo quy định đạt 96%.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và tạo nền tảng, động lực cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng kinh tế:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện lãi suất huy động, lãi suất cho vay phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tình hình phát triển kinh tế của tỉnh.

- Định hướng các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng dư nợ tín dụng phù hợp gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu; thanh tra và công khai, minh bạch hoạt động của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; trong điều hành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo dự toán.

- Quản lý chặt việc ứng trước và chuyn nguồn chi thường xuyên. Chi thường xuyên chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cn thiết theo đúng quy định của phát luật.

- Theo dõi chặt chẽ, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/6/2016 đã phân bổ cho các đơn vị nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách.

- Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công; cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về các loại tài sản hiện có. Việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

- Thực hiện giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí, tiêu cực.

b) Cục Thuế tỉnh:

- Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu; kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

- Đy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội.

3. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế:

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Định hướng tái cơ cấu các ngành kinh tế:

Đối với nông nghiệp: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó chú trọng phát triển chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa trên đơn vị sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực của ngành nông nghiệp theo từng chuỗi sản phẩm toàn diện dựa trên sản phẩm chủ lực là con tôm, cây lúa, rừng trồng thâm canh.... Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu đã đề ra.

Đi với công nghiệp: Triển khai đầu tư một số công trình cơ sở hạ tầng, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung triển khai một số dự án đầu tư động lực, có quy mô lớn như: Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, Cảng bin Hòn Khoai, hạ tầng Khu Kinh tế Năm Căn, Khu công nghiệp Khánh An...

Đối với dịch vụ: Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng và lợi thế của từng lĩnh vực dịch vụ. Tập trung phát triển mạnh một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như: dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe... để tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong nền kinh tế. Trong đó, xây dựng các biện pháp phát huy lợi thế tuyến đường Hành lang ven bin phía Nam, tuyến đường Hồ Chí Minh và liên kết với các địa phương trong khu vực ĐBSCL đ phát triển các tour, tuyến du lịch sinh thái, du lịch bin, đảo.

- Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

+ Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

+ Hoàn thiện, trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ triển khai thực hiện.

+ Tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, có kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản các năm trước.

+ Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và theo đúng quy định. Có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm của các chủ đầu tư, đơn vị trong thực hiện các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:

Tiếp tục thực hiện triển khai các Nghị quyết Trung ương về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung triển khai phương án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyn thành công ty cổ phần để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về sắp xếp, đổi mới, phát triển 02 Công ty lâm nghiệp của tỉnh theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

4. Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức triển khai các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, nhất là Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và,các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này. Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhóm giải pháp, chương trình hành động phát trin doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp gia nhập thị tờng, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, các nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Tăng cường quản lý, bảo đảm phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu:

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là các thời điểm Lễ, Tết.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; tận dụng tốt các cơ hội mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng các thị trường mới có nhiều tiềm năng. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời thông tin thị trường, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước nhập khu cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Chủ động, kịp thời đề xuất các biện pháp để phòng tránh và tập trung giải quyết có hiệu quả các tranh chp thương mại, các vụ kiện về chống bán phá giá, chng trợ cấp đối với hàng thủy sản xuất khẩu của tỉnh.

- Triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hưng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo cho các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động của các trường học, cấp học; tiếp tục đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề.

- Chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của tỉnh.

2. Phát triển khoa học và công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Nâng cao hàm lượng khoa học và công nghệ trong các đề tài, dự án một cách đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực.

- Chọn và triển khai các đề tài, dự án phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. Tăng cường thực hiện quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, kết hợp với thu hút trọng dụng cán bộ thực tài trong và ngoài tỉnh.

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỰC HIỆN TIẾN BỘ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

1. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và tạo việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các đi tượng chính sách và người nghèo. Phn đấu trong năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%.

- Nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; tăng cường các hoạt động tư vn, giới thiệu việc làm. Dự kiến trong năm 2016 giải quyết việc làm cho 37.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 37%. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp cho người lao động.

2. Tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trên người, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Thực hiện tốt việc đấu thầu, cung ứng đủ thuốc đảm bảo an toàn về chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế công lập.

- Tiếp tục thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến cuối năm 2016 đạt 73,5%.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng và y tế cơ sở, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác kế hoạch hóa gia đình.

3. Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong cộng đồng dân cư. Thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện vận động viên, đặc biệt là lực lượng vận động viên trẻ.

- Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch thông qua các kênh thông tin, internet, phi hợp với các doanh nghiệp lữ hành du lịch, nhà hàng khách sạn, các đơn vị kinh doanh... để khai thác tốt các tiềm năng, sản phẩm du lịch hiện có của tỉnh.

4. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

a) Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo.

- Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, các lễ hội đặc trưng của các dân tộc thiểu số tại tỉnh Cà Mau. Triển khai đầu tư xây dựng một số Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (Salatel) cho vùng đồng bào dân tộc Khmer theo kế hoạch được duyệt.

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt chính sách về bình đng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình.

- Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

IV. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tăng cưng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kim soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, rà soát các nguồn thải ở các cơ sở sản xuất kinh doanh để quản lý đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên các tuyến sông, rạch trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven bin; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Phấn đấu đến cuối năm 2016, tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán trên tng diện tích tự nhiên của tỉnh đạt 24,5%.

- Tiếp tục triển khai công tác giao đất, thuê quản lý bảo vệ rừng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu tư trồng rừng sản xuất thâm canh có hiệu quả; thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái rừng.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, nhất là khắc phục sạt lở vùng ven biển, đê biển, đầu tư nâng cấp đê biển, đê sông, xây dựng các công trình ngăn triều cường, nước bin dâng...

V. ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, PHỤC VỤ TỐT NHẤT NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

Tập trung, nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính; Quyết định số 2108/QĐ- UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Cà Mau; Quyết định s70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017. Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện thường xuyên và liên tục năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh xã hội hóa đối với dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, btrợ tư pháp... theo hướng cung cấp tốt hơn dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân và bảo đảm cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, thiết yếu với chất lượng cao hơn.

VI. TẠO CHUYỂN BIẾN CĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường thanh tra, nắm bắt tình hình, phát hiện các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các ngành, các cơ quan, đơn vị.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tcáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, nhất là về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

VII. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp:

- Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010- của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh.

- Tăng cường quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân không đánh bắt trái phép trên các ngư trường xâm phạm chủ quyền của nước khác.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng chống cháy, nổ. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

2. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương).

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về giao thông. Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát trọng tải phương tiện, chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng.

VIII. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ:

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế, trong đó có Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24/10/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hỗ trợ thiết thực cho các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh về công tác xúc tiến thương mại, hợp tác, liên kết kinh tế với các đối tác nước ngoài.

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các đơn vị có liên quan:

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do nước ta đã ký kết với các tổ chức, các nước; tập trung vào những nội dung chính về những cơ hội, thách thức, quyền lợi và nghĩa vụ trong các hiệp định, thỏa thuận, thông tin về thị trường, về xuất nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện để hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan, các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại...

IX. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị có liên quan và các địa phương:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; định hướng tốt dư luận, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016.

- Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề được xã hội quan tâm, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp kết quả đạt được, những vn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương mình. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên các khối;
-Lưu: VT.K Ktr01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CTr-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 03/CTr-UBND

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317768