• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Chương trình 273/CTr-UBND năm 2020 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 273/CTr-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/CTr-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Phát huy những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Tiếp tục thi đua quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025 đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chtiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” với nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, vi các chỉ tiêu chủ yếu như:

1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,5%.

2) Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng.

3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng.

4) Tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua của khẩu trên địa bàn đạt 270 triệu USD.

5) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0%.

6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55,2%.

7) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,38%.

8) Duy trì bình quân 10,5 bác sĩ/1 vạn dân, 42 giường bệnh/1 vạn dân.

9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 45,3%.

10) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 08 xã.

11) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt trên 95%.

12) Tỷ lệ tai tệ nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (svụ, người chết, bị thương).

13) Đảm bảo công tác quốc phòng và quân sự địa phương.

14) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

15) Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

16) Đảm bảo vệ sinh, môi trường, quản lý tài nguyên.

17) Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào các chương trình trọng tâm, cụ thể:

- Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng;

- Thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng đim, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi;

- Thi đua phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; đi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa con người Hà Giang đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vng; tập trung thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội;

- Thi đua tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Thi đua thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng - An ninh. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hưởng ứng, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dng nông thôn mới; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh” gắn với “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”...

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đóng góp để triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới có khó khăn về nhà ở. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt quan tâm đến giữ gìn bản sắc kiến trúc truyền thống.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình đin hình tiên tiến, gương người tt, việc tốt; chủ động phát hiện xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu toàn diện trên các lĩnh vực đtuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo.

II. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Thi gian phát động:

Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Thi gian tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:

- Thời gian sơ kết: Từ ngày 15/6/2021 đến 30/6/2021 (Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo trước ngày 30/6/2021 về Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh tng hp).

- Thời gian tổng kết: Từ ngày 15/11/2021 đến 10/12/2021 (Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo trước ngày 30/11/2021 về Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp).

3. Cơ cu giải thưởng của phong trào thi đua năm 2021:

* Đi với 02 Khi giao ước thi đua các huyện thành phố: Ngoài việc xét tặng Cờ thi đua của tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định (Cờ thi đua của khi cp tỉnh, cấp xã và trường học); Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua với cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: Trị giá 500 triệu đồng/đơn vị;

- 02 giải nhì: Trị giá 350 triệu/đơn vị;

- 02 giải ba: Trị giá 200 triệu/đơn vị.

* Đi với Khi giao ước thi đua các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh: Xét tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND theo quy định.

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch HChí Minh và các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đến các cp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân, để thấy được vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở nhũng thành tựu đã đạt được, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Các khối thi đua của tỉnh xác định chủ đề thi đua năm 2021, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhu cầu nguyện vọng của người dân nhằm đưa phong trào thi đua đi vào đời sống, lan tỏa sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội. Tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, thực hiện lồng ghép, gắn kết nội dung các phong trào thi đua hợp lý, hiệu quả.

3. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân phải thực sự tiêu biểu, có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương; Công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo sự chuyn biến rõ nét trong việc khen thưởng cho cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, các tập thể nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới các hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các chuyên trang, chuyên mục gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

5. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường trách nhiệm, vai trò của cơ quan, cá nhân chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ;

6. Các cấp, các ngành chú trọng, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bố trí ổn định cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực thẩm định bình xét khen thưởng, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể, cá nhân điển hình, nhân tố mới, mô hình mới để tuyên truyền, nhân rộng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhm phát huy tính chủ động sáng tạo của từng cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua.

8. Đơn vị Trưởng khối các khối giao ước thi đua trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành có trách nhiệm tchức hưởng ứng phong trào thi đua của tỉnh, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 ở cấp mình.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh đăng ký nội dung và các chỉ tiêu thi đua với UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng theo dõi, tổng hợp (Thời gian gửi Bản đăng ký thi đua trước ngày 10/01/2021).

9. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của các phong trào thi đua, giới thiệu các nhân tố mới, gương đin hình tiên tiến tiêu biểu.

10. Giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá kết quả của các địa phương, đơn vị trong tổ chức phát động thi đua, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thuộc các khối thi đua của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tchức trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Hội đng TĐKT TW, Ban TĐKT TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng
UBND tỉnh;
- Các s
, ban ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh;
- UBND, Phòng Nội vụ các huyện, TP;
- Ban Thi đua - Khen thư
ởng tỉnh;
- Trang TTĐT Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Trung tâm TT-CB;
- VPPT ioffice;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 273/CTr-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 273/CTr-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461807